Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerste meeting slachtoffermonitor: deel 2

04-09-2013

Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning. Deel 2: Openbaar Ministerie, Rechtspraak & Slachtofferhulp Nederland

Het onderzoek bracht naast het feit wélke aspecten slachtoffers het belangrijkst vinden, ook in kaart wat op tientallen aspecten de ervaringen zijn van slachtoffers met deze organisaties. Het is voor het eerst dat deze ‘slachtoffermonitor’ is gehouden.

Resultaten slachtoffermonitor

Slachtoffers zijn in overwegend positief over de geboden hulp en ondersteuning door justitieorganisaties. Over de hele linie worden de organisaties goed beoordeeld op bejegeningsaspecten en minder goed op aspecten van veiligheid en schadeherstel. Als sterke punten op voor slachtoffers belangrijke zaken worden onder andere gezien hoe alle organisaties omgaan met de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, de deskundigheid en onpartijdigheid van de rechter, en de informatieverstrekking en professionaliteit van Slachtofferhulp Nederland. Als verbeterpunten op voor slachtoffers belangrijke zaken worden onder andere aangedragen verdere inzet op opsporing, vervolging en berechting van de dader en het uitleggen waar slachtoffers tijdens een proces allemaal recht op hebben. In de bijlage staan de exacte resultaten van de slachtoffermonitor vermeld.

Bejegening

De overwegend (zeer) positieve scores ten aanzien van de bejegening van slachtoffers stemmen hoopvol om een cultuuromslag te bewerkstelligen waarin alle medewerkers in de strafrechtsketen zich onder alle omstandigheden bewust zijn van de positie van slachtoffers. Tegelijkertijd worden negatieve signalen aangepakt. Zo besteedt het OM op verschillende manieren aandacht aan de bejegening van slachtoffers, bijvoorbeeld bij de opleiding van medewerkers.

Ondersteuning/Informatieverstrekking

Hoewel de ervaringen op het punt van algemene informatieverstrekking overwegend positief zijn, scoort de individuele informatieverstrekking nog te laag. Met de invoering van de nationale politie is in 2013 de dienstverlening voor de burger echter zichtbaar verbeterd. Zo wordt het telefonische contact binnen veertien dagen met slachtoffers van woninginbraken zeer door hen gewaardeerd. In 2014 zal dit worden uitgebreid met slachtoffers van overvallen, straatroof en geweld. Ook het OM zet in op verdere professionalisering van de informatieverstrekking, bijvoorbeeld dus door de start van het Slachtoffer Informatie Portaal.

Herstel van schade

Slachtoffers hebben minder goede ervaringen met het herstel van hun schade. Daarom werkt staatssecretaris Teeven aan betere mogelijkheden voor slachtoffers de gevolgen van criminaliteit – ook financieel – te herstellen. Uitgangspunt daarbij is dat de dader primair zelf verantwoordelijk is voor het zoveel mogelijk herstellen van de aangerichte schade.

Staatssecretaris Teeven over de uitkomsten

In de aanbeidingsbrief gaat de stqatssecretaris uitgebreid in op de uitkomsten van de monitor en koppelt deze aan zijn visiebrief op het slachtofferbeleid 22 februari 2013. In deze visie staan ook een zorgvuldige bejegening, ondersteuning, informatieverstrekking en herstel van schade centraal.

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Teeven (VenJ) bij het rapport Eerste meting slachtoffermonitor over ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning.


Timmermans, M, van den Tillaart, J., & Homburg, G. (2013). Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning. Deel 2: Openbaar Ministerie, Rechtspraak & Slachtofferhulp Nederland. Amsterdam: Regioplan