Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Emancipatiemonitor 2014

16-12-2014

De Emancipatiemonitor 2014 geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen wordt de positie van vrouwen en mannen besproken. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en geweld tegen vrouwen passeren de revue.

Uit de inhoudsopgave

Geweld tegen vrouwen en meisjes (vanaf pagina 151)
8.1 Inleiding
8.2 Door vrouwen en mannen ervaren geweld
8.3 Door politie geregistreerd geweld
8.4 Informatie uit registraties van hulpverleners
8.5 Geweld achter gesloten deuren
8.6 Opvattingen over seksuele omgangsvormen en geweld tegen vrouwen
8.7 Conclusies

Enkele uitkomsten

 • Het aantal door de politie geregistreerde geweldsdelicten is in 2013 opnieuw afgenomen. Sinds 2007 is hier sprake van een dalende trend.
 • Het aantal geregistreerde seksuele delicten daalt al vanaf 2005 continu. Vooral het aantal verkrachtingen nam flink af, maar ook bij andere seksuele misdrijven was sprake van een daling. Wel werden meer gevallen van ontucht met minderjarigen geregistreerd.
 • Volgens een slachtofferenquête werden mannen in 2013 vaker dan vrouwen slachtoffer van mishandeling (0,9% versus 0,6%) en bedreiging (1,8% versus 1,2%). Vrouwen kregen vaker te maken met seksueel geweld dan mannen (0,15% tegen 0,07%).
 • Tussen 2008 en 2013 lijkt het geweld ondervonden door vrouwen licht te zijn afgenomen, terwijl het aandeel mannelijke slachtoffers min of meer gelijk bleef.
 • Van bijna zes van de tien vrouwelijke slachtoffers van geweld is de dader een bekende. Bij mannelijke slachtoffers geldt dat in bijna vier van de tien gevallen. Seksueel geweld tegen vrouwen wordt net iets vaker door een onbekende (52%) dan door een bekende gepleegd.
 • Mishandeling van vrouwen vinden vaak in de privésfeer plaats: bij bijna drie op de tien mishandelde vrouwen is de (ex-)partner of een familielid de dader. Mishandeling en ook bedreiging tegen vrouwen vinden bovendien frequenter thuis plaats. Mannen worden vaker slachtoffer op straat en in horecagelegenheden dan vrouwen.
 • Vrouwen melden geweld veel vaker bij de politie dan mannen. Dit geldt het sterkst voor mishandeling (64% versus 51%).
 • Vrouwelijke werknemers zijn vaker dan mannen slachtoffer van externe agressie (bijvoorbeeld door klanten of patiënten). Mannen hebben vaker te maken met agressie door collega’s en leidinggevenden.
 • Meer vrouwen, vooral meer jonge vrouwen, voelen zich onveilig dan mannen, zowel in het algemeen als in de eigen woonbuurt.
 • Het aantal meldingen van huiselijk geweld, van mensenhandel en loverboys is de laatste jaren sterk gestegen. Bij het merendeel van deze meldingen was het slachtoffer een vrouw. Er zijn geen aanwijzingen dat deze problematiek steeds vaker voorkomt. Wel hebben hogere alertheid van en betere samenwerking tussen opsporings- en hulpverlenende instanties tot een groter aantal registraties geleid.
 • Mannen en vrouwen zijn het er in principe over eens dat vrouwen zeggenschap over hun seksuele gedrag moeten hebben, maar mannen lijken wel minder zwaar te tillen aan de precieze omgangsvormen waarmee die zeggenschap in de praktijk gepaard gaat. Ook ten aanzien van huiselijk geweld tegen vrouwen stellen mannen zich minder kritisch op dan vrouwen.
 • Vrouwen in Zweden, Denemarken, Nederland, België en Frankrijk geven vaker aan dat zij slachtoffer van geweld zijn (geweest) dan vrouwen in andere EU-landen.

pdf-bestandEmancipatiemonitor 2014 (pdf-bestand 9,1 MB, via CBS.nl)


Merens, A., Brakel, M. van den (2014). Emancipatiemonitor 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek.