Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Evaluatie Wet Kinderombudsman

12-07-2017

Nederland kent sinds 1 april 2011 een Kinderombudsman. Het doel van deze evaluatie was om de doeltreffendheid en de (neven)effecten van de Wet Kinderombudsman in de praktijk in kaart te brengen.

De Kinderombudsman heeft als belangrijkste taak het bevorderen van de naleving van de rechten van kinderen (art. 11b WNo). Zijn wettelijke taken bestaan uit het geven van voorlichting en informatie, het geven van gevraagd en ongevraagd advies over wetgeving en beleid, het instellen van onderzoek (zowel naar aanleiding van klachten, als uit eigen beweging) naar het naleven van kinderrechten, en het houden van toezicht op de afhandeling van klachten door andere organisaties. Bij alle taken die de Kinderombudsman vervult, moet de mening en belevingswereld van de jeugdigen een belangrijke rol spelen.

Hoofdvraag

De hoofdvraag van deze evaluatie luidt:

In hoeverre bereikt de Wet Kinderombudsman haar doelstellingen zoals deze door de wetgever zijn beoogd met de invoering van de wet?

De hoofdvraagstelling is geoperationaliseerd aan de hand van drie deelvragen:

  1. In hoeverre heeft het instituut Kinderombudsman de wettelijke taken vervuld en, daarmee in samenhang, in hoeverre heeft het instituut de doelstellingen van de wet behaald?
  2. In hoeverre draagt de organisatie van het instituut Kinderombudsman bij aan zijn autonoom en efficiƫnt functioneren?
  3. Wat is de impact van het instituut Kinderombudsman op de samenleving en op beleid, en in hoeverre zijn jeugdigen bekend met het instituut?

Daarbij is in kaart gebracht hoe het instituut Kinderombudsman de opgedragen taken uitvoert en de
verhouding daarvan tot de doelstellingen van de wet.

pdf-bestandEvaluatie Wet Kinderombudsman (Pdf-bestand 2,2 MB, via overheid.nl)


Evaluatie Wet Kinderombudsman. Prof.mr.drs. M.R. Bruning e.a. ZonMw 2017
ISBN 9789057631498