Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Evaluatieonderzoek wettelijke regeling AMK’s

25 oktober 2006

In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek met betrekking tot de wettelijke regeling AMK’s dat in opdracht van de ministeries van VWS en Justitie werd uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat er soms nogal moeizaam wordt omgegaan met het fenomeen ‘beroepsgeheim’, hetgeen het werk van AMK’s bemoeilijkt.

Uit het evaluatieonderzoek is gebleken dat, om als AMK slagvaardiger te kunnen werken, het nog steeds door het AMK en beroepsbeoefenaren, met name de politie, wenselijk wordt geacht dat gegevens van signalen van ‘niet-pluisgevoelens’ op gezinsniveau geregistreerd kunnen worden zonder dat hierover (direct) wordt gecommuniceerd met het betreffende gezin.

Anoniem

De wet heeft het mogelijk gemaakt voor personen om anoniem te blijven voor diegene over wie zij een melding doen en over wie zij inlichtingen verstrekken aan het AMK. Het belangrijkste knelpunt hierbij wordt veroorzaakt door het niet zonder toestemming van ouders willen verstrekken van informatie en de angst voor agressie van ouders.

Gemeentelijke Basis Administratie

Ook ervaren AMK’s knelpunten bij het opvragen van gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Voor de AMK’s is toegang tot de GBA van belang om gegevens op juistheid te kunnen controleren.

Gegevensuitwisseling AMK, BJZ en de Raad

Ook op het gebied van gegevensuitwisseling tussen AMK, BJZ en de Raad zijn verbeteringen wenselijk. Het is van groot belang dat zowel inzage als uitwisseling van gegevens digitaal mogelijk wordt. Er is duidelijk behoefte aan een gezamenlijk registratiesysteem of aan beter op elkaar aansluitende registratiesystemen.

Ondanks de verschillende knelpunten die zich nog voordoen, hebben melders over het algemeen redelijk positieve ervaringen met het AMK. Over de bejegening is men meer tevreden dan over de bedrijfsvoering. Dit laatste heeft vooral te maken met tekort aan informatie en lange wacht- en doorlooptijden.

pdf bestandEvaluatieonderzoek wettelijke regeling AMK’s (pdf, 897 Kb) (via rijksoverheid.nl)


Evaluatieonderzoek wettelijke regeling AMK’s, Bestuur & Management Consultants i.o.v het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie, 2006