Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Evaluatierapport pilot geplande screening huisverbod bij kindermishandeling

15-08-2013

De gemeente Rotterdam heeft in 2012 de pilot Geplande screening huisverbod bij kindermishandeling uitgevoerd. GGD-Rijnmond voerde een evaluatie uit. Dit rapport verscheen in augustus 2013.

Huisverbod bij kindermishandeling

Begin 2011 werd duidelijk dat de Wet tijdelijk huisverbod (Wth), die op 1 januari 2009 in werking trad, bijna nooit werd ingezet bij vormen van kindermishandeling. Die constatering was onaanvaardbaar: juist kinderen zijn afhankelijk van anderen voor een veilig thuis waar zij zonder geweld kunnen opgroeien.

De veiligheidsmaatregel huisverbod, gekoppeld aan een inspanningsverplichting van de gemeente om een passend hulpaanbod te doen, zou uitkomst kunnen bieden.

Screening

Met de geplande screening kindermishandeling onderzoekt een weegteam op basis van melding(en) van kindermishandeling of een huisverbod ingezet kan worden. Er wordt dus niet gewacht op een (nieuwe) escalatie van geweld. Het huisverbod moet die juist voorkomen.

Het weegteam, bestaande uit professionals van de GGD, politie, Centrum voor Dienstverlening en Bureau Jeugdzorg, brengt zo snel mogelijk een advies uit over het al dan niet uit huis plaatsen van de pleger. Bij een positief advies wordt een hulpofficier van justitie (politie) benaderd om een huisverbod screening uit te voeren. Deze beslist uiteindelijk ook namens de burgemeester (via mandaat) tot het wel of niet opleggen van een huisverbod.

Conclusies

Volgens de onderzoekers is met dit aanvullende beleid iets moois en stevigs neergezet dat ruimte biedt voor een nieuwe werkwijze bij kindermishandeling en huiselijk geweld. De werkwijze vergt echter wel veel van de gemeente en van de ketenpartners.

Alleen met voldoende capaciteit kan de werkwijze voortgezet, uitgerold en eventueel uitgebreid worden. In het evaluatierapport zijn daarvoor een aantal aanbevelingen opgenomen.

Downloads

pdf-bestandEvaluatierapport pilot geplande screening huisverbod bij kindermishandeling (pdf-bestand, 2,5 MB) (via www.ggdrotterdamrijnmond.nl)

pdf-bestandImplementatiedocument Huisverbod bij kindermishandeling (pdf-bestand, 528 kB) (via www.ggdrotterdamrijnmond.nl)