Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek naar gebruik meldcodes kindermishandeling

Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin doet in het kader van haar Actieplan Aanpak Kindermishandeling in februari en maart 2008 een onderzoek naar het gebruik van meldcodes kindermishandeling door professionals en vrijwilligers.

Het Bureau Veldkamp voert dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Jeugd en Gezin.

De NVO is gevraagd om hieraan medewrking te verlenen en wellicht zullen wij een aantal leden benaderen of zij eveneens tot medewerking bereid zijn.

MOgroep Jeugdzorg juicht het onderzoek van het programmaministerie toe. In haar streven naar een zoveel mogelijk (uniform) gebruik van de meldcode kindermishandeling vindt MOgroep Jeugdzorg het belangrijk dat beroepskrachten goed weten hoe om te gaan met (vermoedens van) kindermishandeling. Daarvoor is voor het merendeel van de beroepsgroepen al een meldcode/richtlijn kindermishandeling ontwikkeld.

Alleen het ontwikkelen van een meldcode is niet voldoende. De meldcode moet ook worden gebruikt. Tot op heden heeft het programmaministerie nog onvoldoende zicht op het gebruik van meldcodes. Het onderzoeksbureau Veldkamp is gevraagd een vragenlijst met betrekking tot de meldcode op te stellen die schriftelijk of telefonisch wordt uitgezet bij verschillende beroepsgroepen. Met het onderzoek hoopt Jeugd en Gezin zicht te krijgen op de toepassing van de meldcode.

Het programmaministerie vraagt voor het onderzoek de medewerking van zowel de organisaties als de individuele medewerkers die te maken kunnen krijgen met (vermoedens van) kindermishandeling. De uitkomst van het onderzoek zal medio april 2008 worden gecommuniceerd naar de Tweede Kamer. Afhankelijk van de uitkomst wordt bekeken hoe het gebruik van de meldcode kan of moet worden gestimuleerd en geborgd.