Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geweld in afhankelijkheidsrelaties Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

01-06-2010

Het ministerie van VWS zet zich in voor een duurzaam stelsel van hulp en opvang aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is inzicht vereist in de ontwikkelingen in de vraag naar en aanbod van deze hulp en opvang. Welke ontwikkelingen zetten zich door en welke nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn te verwachten? Welke factoren spelen hierbij een rol en kan de overheid deze factoren beïnvloeden?

Eerst wordt het beleid in grote lijnen geschetst van het ministerie van VWS en andere departementen. Daarnaast wordt de aard en omvang van de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties beschreven. De ontwikkelingen in vraag en aanbod worden uitgewerkt voor de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Vervolgens worden vijf categorieën van factoren geformuleerd die van invloed zijn op deze ontwikkelingen, namelijk
1. recht en beleid;
2. globalisering en migratiestromen;
3. sociaal-economische en maatschappelijke factoren;
4. professionalisering; en
5. individualisering en burgerparticipatie.
Besloten wordt met twee scenarios voor de toekomst en voorwaarden waaraan een duurzaam stelsel van hulp en opvang moet voldoen.

Samenvatting is ontleend aan website Verwey-Jonker Instituut;
Volledige tekst van Geweld in afhankelijkheidsrelaties (pdf, 1,21 MB) (via Verwey-Jonker Instituut)


Lünnemann, K., Goderie, M., & Tierolf, B. (2010). Geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang. Utrecht: Verwey-Jonker instituut.