Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijke vrede: allochtone mannen over huiselijk geweld en eer

Met dit onderzoek wil de stichting Ada Awareness bijdragen aan een interculturele hulpverlening gericht op mannen met een migratie-achtergrond. Volgens de stichting kan huiselijk geweld en eerwraak worden voorkomen door voorlichting en hulp aan allochtone daders van huiselijk geweld.

Het eerste onderdeel van het onderzoek schetst een theoretisch kader voor de bestudering van allochtone daders en eer-gerelateerd geweld. In dat kader worden verschillende soorten agressie en verschillende type daders beschreven met daarbij aandacht voor de onderliggende factoren die in deze typologie een rol spelen. Bij allochtone mannen spelen daarnaast nog een aantal specifieke mechanismen. Voorbeelden daarvan zijn: de sociaal-economische situatie, migratie, beeldvorming, waarden en normen, eerwraak, macht, gezichtsverlies en afhankelijkheid, schaamte.

Als tweede bron van informatie organiseerde de stichting gespreksgroepen met mannen van diverse afkomst over hun visie op geweld in huiselijke kring. In de gesprekken werden De respecivelijk Antilliaanse, Turkse, Afro-Surinaamse en Marokkaanse mannen van verschillende leeftijd en achtergrond die deel uitmaakten van de gespreksgroepen werden ook individueel ondervraagd

Bij de weergave van de uitkomsten van dit onderzoek wordt voor ieder van de verschillende bevolkingsgroepen eerst een geanonimiseerd levensverhaal beschreven. Op basis van de uitkomsten van de interviews en gespreksgroepn wordt vervolgens aandacht besteed aan de bijzonderheden die licht moeten werpen op de specifieke betekenis en interpretatie van huiselijk en eer-gerelateerd geweld voor iedere bevolkingsgroep.

Kenmerkend voor de situatie van Antiliaanse mannen is bijv. het "vaderloos" opgroeien en de sterke rol van de vrouwen in de gemeenschap, bij de Turkse mannen het ondergaan van lichamelijk geweld in de opvoeding, de sterk hierarchische verhoudingen tussen de generaties en het ontbreken van communicatie in gezin of familie, ook bij de Afro-Surinamers is geweld in de opvoeding "normaal", claimen zowel mannen als vrouwen een seksuele autonomie en is de vader vaak afwezig en bij de Marokkaanse mannen tenslotte speelt een grote gevoeligheid voor het imago en daarmee de vrees voor aantasting van de goede eer en naam, waardoor wantrouwen zowel buitenshuis en binnenshuis voortdurend een rol speelt.

Een derde bron van informatie vormen de interviews met een twaalftal deskundigen en hulpverleners. Deze groep wijst op het belang van de verbetering van de sociaal-economische positie en weerbaarheid van de allochtonen in Nederland. Ze benadrukken de noodzaak van een cultuurspecifieke hulpverlening. De informatie uit dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan de culturele aanpassing van de hulpverlenening aan de vier bevolkinsgroepen. Daderhulpverlening gericht op allochtine daders staat nog in de kinderschoenen. Een voorwaarde voor succes is bovendien het doorbreken van de bestaande taboes.

De acceptatie van geweld in relaties is onder allochtone mannen groot. Veel daders hebben volgens de onderzoekers zelf ervaringen met geweld in hun jeugd. Dit wordt gezien als logisch onderdeel van de opvoeding. Hierdoor liggen de acceptatiegrenzen van geweld bij allochtonen veel lager dan bij autochtonen. Het is volgens de onderzoekers dan ook hard nodig dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt.