Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inburgering en hulpverleningsketen: Onderzoek naar mogelijkheden voor een koppeling. Eindrapport

15-11-2010

Het rapport 'Inburgering en de hulpverleningsketen' gaat over het benutten van de inburgering om niet-westerse allochtonen die te maken krijgen met huiselijk of eergerelateerd geweld beter met hulpverlening te bereiken. Het geeft gemeenten concrete aanwijzingen om een betere aansluiting tussen de inburgering en de reguliere hulpverleningsketen te realiseren.

Het onderzoek laat zien dat de benutting van de inburgering bij de aanpak van huiselijk en eergerelateerd geweld op dit moment niet optimaal is. Volgens de onderzoekers is wenselijk dat, gegeven het onvoldoende bereik van migrantengroepen, de inburgering nauwer wordt gekoppeld aan de hulpverlening op dit terrein. Het ligt daarbij voor de hand aan te sluiten bij de structuren en expertise die gemeenten en hulpverlenende instellingen op dit terrein reeds hebben ontwikkeld. Het is wenselijk dat de inburgering in ieder geval gebruikmaakt van de mogelijkheden die de eindtermen op dit moment bieden om aandacht aan huiselijk en eergerelateerd geweld te besteden. Daarnaast is het nodig de inburgering (zowel gemeenten als aanbieders) aan te sluiten op de bestaande signaleringsstructuur voor deze vormen van geweld. Op die manier weten docenten, trajectbegeleiders en ambtenaren wat zij met een signaal kunnen doen en wordt het opvolgen van signalen beter geborgd.

Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van de Directie Inburgering en Integratie van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie van het ministerie van VROM

Meer informatie

Onderzoeksrapport pdf bestandInburgering en de hulpverleningsketen (pdf, 3 MB)


Odé, A.W.M., Stouten, J., & de Vaan, K.B.M. (2010). Inburgering en hulpverleningsketen: Onderzoek naar mogelijkheden voor een koppeling. Eindrappor. Amsterdam: Regioplan.