Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Intergenerationele overdracht van geweldsdelicten

27-03-2014

Onderzoeksvraag en methode

Dit proefschrift onderzoekt de intergenerationele overdracht van geweldsdelicten over drie opeenvolgende generaties. Het onderzoek zich met name op mannen. De twee centrrale onderzoeksvragegn zijn: In welke mate wordt gewelddadige delinquentie overgedragen tussen generaties? En welke mechanismen verklaren deze intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie het best?
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is in dit proefschrift gebruik gemaakt van gegevens van de Transfive studie. Informatie over de personen in de steekproef is afkomstig uit vier verschillende bronnen.

Concentratie van criminaliteit

De resultaten tonen aan dat er een concentratie van criminaliteit binnen families bestaat: een klein percentage families is verantwoordelijk voor een groot percentage van de gepleegde delicten: vijf
procent van de gezinnen is verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle geweldsdelicten gepleegd door de personen in de steekproef; tien procent van de gezinnen is verantwoordelijk voor 70 procent van de geweldsdelicten; en alle geweldsdelicten zijn gepleegd door een kwart van de gezinnen.

Overdracht van vader op zoon

Naast een concentratie van geweldsdelicten binnen families is er ook empirisch bewijs gevonden voor intergenerationele overdracht van geweldsdelinquentie, van vader op zoon. Overdracht van geweldsdelinquentie van grootvaders op kleinzonen is niet gevonden, wat er op duidt dat geweld specifiek van vader op zoon wordt overgedragen.
Geweldsdelicten van de vader die gepleegd zijn voor de geboorte van de zoon of tijdens de volwassenheid van de zoon, de kans op geweldsdelin-quentie van de zoon niet verhogen. Wanneer de vader echter (een)
geweldsdelict(en) pleegt gedurende de kindertijd (0-11 jaar) of adolescentie (12-18 jaar) van zijn zoon, heeft zijn zoon wel een significant grotere kans om zelf ook veroordeeld te worden voor een geweldsdelict.
Onderzoek is tevens gericht op de rol van een lage hartslag (in rust) in de intergenerationele overdracht van gewelddadige criminaliteit (lage hartslag van personen hebben met gewelddadige delinquentie). Maar voor de mogelijk verklaringen over het verband is geen empirisch bewijs gevonden. Ook de biosociale interactie tussen hartslag en crimineel gedrag van de vader op het crimineel gedrag van de zoon is nderzocht. De analyses tonen aan dat het effect van een lage hartslag op crimineel gedrag alleen significant is onder mannen zonder criminele vader en geweldsdelinquentie is alleen significant wanneer de zoon een lage hartslag heeft.

Echtscheiding

De resultaten tonen aan dat echtscheiding van de ouders verband heeft met zowel geweldsdelinquentie als niet-geweldsdelinquentie van de kinderen. Het effect op geweldsdelinquentie verdwijnt echter na controle voor het hebben van een gewelddadige vader. Empirisch bewijs voor een intergenerationele overdracht van geweld wordt opnieuw gevonden, ook onder controle van echtscheiding van de ouders.
Indien de ouders scheiden tijdens de jeugd van het kind blijkt de intergenerationele overdracht van geweld niet significant te zijn.

Zedendelicten

Uit de analyse van de Nederlandse en Britse gegevens komt naar voren dat zedendelinquentie wel te clusteren binnen de Nederlandse families. De zedendelicten blijken op verschillende manieren binnen families te clusteren: daders binnen dezelfde en tussen verschillende generaties, daders van dezelfde of verschillende type zedendelicten, clustering tussen bloedverwanten of tussen aangetrouwde familieleden, en zedendelicten gepleegd door verschillende familieleden op verschillende leeftijden. De clustering gaat niet op voor alle zedendelicten.
De resultaten tonen aan dat de concentratie deels verklaard kan worden door inter- en intragenerationele overdracht van (hands-on) zedendelinquentie: personen hebben een significant groter risico om een zedendelict te plegen als een familielid veroordeeld is voor een zedendelict. Daarnaast blijkt de concentratie van zedendelinquentie binnen families ook samen te hangen met intergenerationele overdracht van
gewelddadige en ernstige criminaliteit.

externe linkDelen van de volledige, engelstalige tekst van het proefschtift zijn te te vinden bij de repository van de Universiteit van Amsterdam


Weijer, S.G.A. van de. (2014). The intergenerational transmission of violent offending.[Doctoral thesis].Amsterdam: Vrije Universiteit