Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Websites over huiselijk geweld nader bekeken

Internet en huiselijk geweld

14-06-2007

Mensen die op zoek zijn naar hulp om uit een gewelddadige thuissituatie te geraken of iemand anders hiermee willen helpen kunnen terecht bij een flink aantal websites. Ook diegenen die informatie willen over huiselijk geweld voor hun werk of studie of om iemand in hun omgeving te ondersteunen hoeven niet tevergeefs te zoeken.
Maar vinden deze mensen, en in het bijzonder diegenen die direct betrokken zijn bij huiselijk geweld, ook wat zij willen hebben? Sluit het aanbod aan informatie en hulpverwijzing aan bij de wensen en behoeften van diegenen die zoeken? Op verzoek van het ministerie van VWS verrichtte TransAct (nu MOVISIE) een verkennend onderzoek.

Vraagstelling

De vraagstelling van het onderzoek luidde als volgt:
1. Op welke wijze maken slachtoffers van huiselijk geweld (gedifferentieerd naar sekse, leeftijd en etniciteit) en bij deze vorm van geweld betrokken professionals gebruik van internet in hun zoektocht naar informatie, welke informatie vinden zij en hoe sluit de gevonden informatie aan bij hun informatiebehoefte?
2. Wat is het aanbod aan informatie over huiselijk geweld van Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld en andere betrokken organisaties op hun websites:
a. Wat is de intentie geweest bij de opzet van de websites, op welke wijze is het informatieaanbod tot stand is gekomen?
b. Wat is het feitelijke aanbod aan informatie?
c. Wat is het oordeel van bezoekers van de websites over de geboden informatie?
3. Op welke wijze kan het huidige aanbod verbeterd worden?

Tips voor opzet en onderhoud van een website

Het rapport start met een overzicht van tips en adviezen die gebruikt kunnen worden bij de opzet of verbetering van een website over huiselijk geweld.

Hulp zoeken op het internet

Het is niet eenvoudig een antwoord te vinden op de vraag hoe slachtoffers van huiselijk geweld gebruikmaken van internet in hun zoektocht naar informatie. De onderzoekers bestudeerden de beschikbare literatuur over achtergrond, omvang en aard van de hulpvraag en het hulpzoekgedrag, en bekeken welke rol het zoeken naar informatie (in het bijzonder via internet) daarbij speelt.

Websites ASHG’s en Vrouwenopvang

Ook komen de uitkomsten aan bod van het onderzoek naar het internetaanbod van de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld en enkele andere betrokken organisaties (Vrouwenopvang, Blijf-van-mijn-lijfhuis). De makers van de websites denken meestal goed na over wat ze met de website willen bereiken, maar er wordt geen ‘objectieve’ kennis gebruikt om de website zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. De websites weerspiegelen wat de bedenkers denken dat mensen willen weten en vinden.

Aanbevelingen voor nader onderzoek

Het rapport eindigt met aanbevelingen voor nadere uitwerking van een drietal thema’s:
Een handelingsgericht aanbod: welk aanbod van informatie draagt er op websites toe bij dat betrokkenen in actie komen en handelend gaan optreden
Informatie zoeken en gebruik van informatie door professionals: hoe kunnen websites hen zo optimaal mogelijk van informatie voorzien.
E-hulpverlening en e-therapie: wat zijn de mogelijkheden voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld?

pdf bestandDownloaden van het hele rapport Internet en huiselijk Geweld (pdf, 798 Kb)]


Internet en huiselijk Geweld. Websites over huiselijk geweld nader bekeken.
Els Kok, Kees Hopstaken, Robbie Keus, Wilma Schakenraad
Movisie: Utrecht, 14 juni 2007.