Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

16-09-2013

Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg

Deze studie laat zien dat investeringen in effectieve preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek een economisch rendabel alternatief kunnen bieden.
Aan de hand van zes voorbeelden wordt duidelijk dat de jeugdgezondheidszorg op drie manieren kosteneffectief kan bijdragen aan goede zorg voor de jeugd:
1. zeer vroegtijdige preventie van opvoed- en opgroeiproblematiek;
2. effectieve preventieve interventies bij beginnende problematiek;
3. duurzaam kosteneffectief preventief jeugdbeleid (zowel collectief als doelgroepgericht).

Zes voorbeelden

In deze publicatie illustreren een aantal Nederlandse voorbeelden effectieve preventieve programma’s:

  • VoorZorg laat zien dat een vroegtijdige begeleiding van aanstaande moeders in risicovolle omstandigheden een economisch rendement oplevert van 20 procent.
  • Ziekteverzuim op school en schooluitval zijn doeltreffend te verminderen met sociaalmedische advisering van zieke leerlingen. Het programma M@ZL levert een vijfvoud op van wat deze interventie kost.
  • Met kortdurende videohometraining zijn gezinnen met een huilbaby of andere problemen niet alleen effectief te helpen, de baten zijn ook nog eens het drievoudige van de kosten.
  • Een van de eerste experimenten met lichtere en eerdere hulp in het kader van de transitie van de zorg voor jeugd, CJG4kracht uit Apeldoorn, levert een substantiële besparing aan zorgkosten op. Plus grote tevredenheid onder de geholpen gezinnen.
  • De preventie van gedrags- en opvoedproblemen door middel van Triple P leidt op langere termijn tot een vermindering van maatschappelijke uitval als gevolg van mishandeling in de jeugd en een vermindering van zorgkosten. Dit geeft een positief resultaat van 400 euro per kind.
  • Door Dik en Dun, een behandelprogramma voor kinderen met obesitas en hun ouders, levert zelfs het vijftigvoudige op van wat het kost.

Deze programma’s en aanpakken illustreren de mogelijkheden voor gemeenten om met de inzet van de jeugdgezondheidszorg en haar partners de zorg voor kinderen en gezinnen eerder, sneller, effectiever en daardoor beter te realiseren. Daarmee kunnen zij op termijn goedkoper uit zijn: elke geïnvesteerde euro levert namelijk een meervoud op aan maatschappelijke baten. Investeren in de preventieve aanpak van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problemen loont!

VoorZorg

VoorZorg ondersteunt aanstaande (tiener)moeders die te maken hebben met problemen als armoede, (seksueel) geweld, geringe sociale steun en drugs- of alcoholmisbruik.

In Nederland zijn de resultaten van dit programma positief. VoorZorg-moeders hebben minder vaak een uitkering, zijn assertief en er is minder vaak sprake van huiselijk geweld. Er is minder vaak sprake van kindermishandeling; het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ontvangt minder meldingen. VoorZorg blijkt de juiste doelgroep te bereiken. Zowel de deelnemende vrouwen als de jeugdverpleegkundigen ervaren het programma als positief en nuttig.

pdf bestandInvesteren in opvoeden en opgroeien loont! (pdf, 512 Kb) (via ggd.nl)


Dam, P., & Prinsen, B. (2013). Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg . Utrecht: ActiZ en GGD Nederland.