Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jaarbericht Kinderrechten 2015

22-05-2015

Overzicht van Unicef Nederland en Defence for Children van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, uitbuiting, jeugdzorg, migratie en jeugdstrafrecht.

VN-Kinderrechtenverdrag

Per onderwerp worden vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag beginselen vastgesteld als uitgangspunt voor het desbetreffende beleidsterrein. Hierbij zijn indicatoren vastgesteld die ontwikkelingen in de kinderrechtensituatie meten. De indicatoren zijn door de jaren heen zoveel mogelijk hetzelfde gehouden. Dit maakt vergelijking mogelijk.

Participatie van jongeren

Rode draad in het jaarbericht is het recht op participatie van jongeren. Bij elk hoofdstuk is jongeren dan ook gevraagd wat zij vinden van de cijfers en aanbevelingen en wat naar hun idee beter kan.

Uitkomsten

Uit het jaarbericht blijkt dat op veel punten vooruitgang is geboekt. Zo is een groot aantal professionals geschoold in het signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Ook daalt net als voorgaande jaren het aantal minderjarigen dat te maken heeft met het strafrecht. Andere punten blijven zorgwekkend. Zo brengen de bezuinigingen in de jeugdzorg de kwaliteit en continuïteit van de zorg in gevaar.

Kindermishandeling

Enkele beleidsaanbevelingen op het gebied van kindermishandeling:

  • Stel landelijke minimumeisen aan gemeentelijk beleid inzake aanpak kindermishandeling. Maak resultaatafspraken met gemeenten en zie toe op de uitvoering. Geef specifiek aandacht aan landelijke uniformiteit van het AMHK/Veilig Thuis.
  • Betrek kinderen actief bij de aanpak van kindermishandeling. Investeer in participatie en (mede)zeggenschap van het mishandelde kind en laat zijn/haar mening meewegen bij beslissingen over zijn/haar leven.

Download het volledige jaarbericht

pdf-bestandJaarbericht Kinderrechten 2015 (pdf-bestand, 2,44 MB, via defenceforchildren.nl)


Jaarbericht Kinderrechten 2015. (2015). Voorburg / Leiden: Unicef Nederland / Defence for Childeren.