Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderen in de keten 2008

Aanleiding van dit onderzoek was de vraag vanuit het ministerie hoe de publicatie en bijhorend congres 'Kinderen in de keten' is ontvangen en heeft geleid tot het opzetten van ketensamenwerking rondom kinderen als getuige van geweld. Deze vraag is geconcretiseerd in een aantal deelvvragen:

  • Hoe is de publicatie gewaardeerd door deelnemers aan de studiemiddag

De publicaties werden positief gewardeerd en hebben een bijdrgage geleverd aan met name het agenderen van de problematiek

  • Hoe is de publicatie daarnaast verspreid?

Alle papieren exemplaren van Kind in de keten zijn op of vlak na de studiemiddag verspreid. Er zijn 100 exemplaren van het uitgebreide rapport verspreid onder de ASHG’s. Daarnaast zijn de publicatie en het uitgebreide rapport op een drietal websites geplaatst.

  • Welke samenwerkingsverbanden rondom kinderen als getuige van huiselijk geweld zijn er?

Het afgelopen anderhalf jaar is in een groot aantal regio’s samenwerkingsverbanden ontstaan rondom kinderen als getuige van geweld en zijn bestaande verbanden verder ontwikkeld. Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat nog niet in alle regio’s binnen Nederland sluitende samenwerkingsverbanden rondom trajecten voor kinderen als getuige van huiselijk geweld zijn opgezet. Het Kindspoor, ontwikkeld door de regio Hollands-Midden, dient voor veel regio’s als voorbeeld. De ongelijke regionale indeling voor Jeugdzorg, politie, opvang en steunpunten huiselijk geweld vormt een probleem. Het komt voor dat binnen één regio BJZ waar meerdere ASHG’s zijn gevestigd, er verschillen bestaan in de aanwezigheid van samenwerkingsver-banden rondom kinderen als getuige van geweld.

  • Hoe hebben de vijf praktijkvoorbeelden zich sinds januari 2007 ontwikkeld?

In de meeste regio’s verloopt de aanmelding door de politie beter, zij is alerter en deskundiger geworden en gebruikt standaard-formulieren om kinderen te melden. In één regio worden op dit punt nog knelpunten gesignaleerd. Om tijdig te signaleren worden partners uit de preventieve keten intensiever betrokken en worden er meer huisbezoeken afgelegd. De Centra voor Jeugd en Gezin vormen hiervoor ook een goed kader.
De syteemgerichte aanpak wordt slechts sporadisch toegepast en een veelgenoemd knelpunt is dat het individuele en groepsaanbod voor kinderen als getuige van geweld moeizaam van de grond komt. Bovendien zijn er in een aantal regio’s knelpunten ten aanzien van plegerhulpverlening.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan:

  • Vraag binnen de Regionale aanpak kindermishandeling specifiek aandacht voor de problematiek van kinderen als getuige van huiselijk geweld.
  • Ontwikkel minimumeisen waaraan een traject rondom kinderen als getuige van geweld moet voldoen.
  • Sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande ontwikkelingen, in elk geval die rondom de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod.
  • Ontwikkel trainingen voor signaleerders en andere professionals en stimuleer dat huiselijk geweld in de relevante beroepscurricula wordt opgenomen.
  • Maak gebruik van de ontwikkelingen binnen de toekomstige Centra voor Jeugd en Gezin.

De volledige tekst van: pdf bestandKinderen in de keten 2008 (pdf, 360 Kb)


Kinderen in de keten 2008 / E. Geurts en B. Groen;. - Utrecht : NJi ; MOVISIE, 2008. - 55 p.