Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderrechtenmonitor 2016

15-12-2016

De Kinderombudsman formuleert tien fundamentele zorgpunten op basis van vijf jaar waarin de kinderrechten in Nederland zijn gemonitord.

Kinderrechtenverdrag

De Kinderrechtenmonitor brengt de veranderingen in wetgeving en beleid in kaart en laat zien in hoeverre voorzieningen voor kinderen voldoen aan de eisen uit het Kinderrechtenverdrag. De afgelopen vijf jaar is hierover op vergelijkbare wijze informatie verzameld. Deze jaren kenmerken zich door grote veranderingen, zoals de invoering van de nieuwe Jeugdwet en het passend onderwijs.

Bescherming tegen exploitatie en geweld

De Monitor is opgebouwd uit zes domeinen. Domein 2 gaat in op Bescherming tegen exploitatie en geweld. Paragraaf 2.5, Kindermishandeling, beschrijft de volgende onderwerpen:

  • Aard en omvang, onder meer van seksueel geweld tegen kinderen en kindermishandeling bij minderjarige asielzoekers.
  • Preventie; hieronder ook de rol van gemeenten.
  • Signaleren en melden. Hierbij onder meer: het functioneren van Veilig Thuis; de Kindcheck; het al dan niet invoeren van een meldplicht.
  • Civielrechtelijke aanpak van kindermishandeling.
  • Straf- en bestuursrechtelijke aanpak van kindermishandeling. Waaronder de rol van De Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de Reclassering, Forensisch medisch onderzoek.

Effectiviteit maatregelen

Elke paragraaf sluit af met een Kinderrechtenbeschouwing. De beschouwing bij de paragraaf over Kindermishandeling baseert zich op artikel 19 van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK): deze impliceert een inspanningsverplichting voor de overheid om kinderen adequaat te beschermen tegen misbruik, verwaarlozing en mishandeling. In deze beschouwing wordt samengevat wat er de laatste vijf jaren is veranderd in de maatschappelijke context, welke maatregelen op rijks- en gemeenteniveau zijn genomen om kindermishandeling te signaleren en aan te pakken, en of deze maatregelen effect hebben gehad.

Download

pdf-bestandKinderrechtenmonitor 2016 (pdf-bestand, 1,73 MB, via dekinderombudsman.nl)


Kinderrechtenmonitor 2016 (2016). Den Haag: De kinderombudsman.