Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voortijdige signalering en aanpak van geweld in gezinnen

Kindspoor

07-12-2007

Projectbeschrijving en doelgroeponderzoek.

Kindspoor is een samenwerkingsproject van politie, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Het project richt zich op de vroegtijdige signalering en aanpak van situaties waarin kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. In diverse regio’s in Nederland zijn vergelijkbare projecten met dezelfde doelgroep, al dan niet onder de naam Kindspoor, opgezet.

Bureau Jeugdzorg Haaglanden heeft een onderzoek geïnitieerd naar Kindspoor. Dit is de eerste keer dat onderzoek gedaan wordt naar de problemen van kinderen in de fase waarin het geweld nog niet is gestopt. In 2004 is er onderzoek gedaan naar kinderen (en hun ouders) waarbij het geweld al achter de rug was, hetgeen vergelijking tussen beide groepen mogelijk maakt. Beide onderzoeken werden uitgevoerd door de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het eerste deel van de publicatie bevat een beschrijving en de resultaten van het project Kindspoor. Het tweede deel biedt een verslag, de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek.

Onderzoeksvraag en onderzoeksopzet

De onderzoeksvraag luidde als volgt:
“Welke hulp/ondersteuning moet beschikbaar zijn of worden ingezet voor de populatie kinderen en ouders die door de politie worden doorverwezen in verband met het slachtoffer, pleger of getuige zijn van huiselijk geweld.”

Voor het onderzoek zijn gezinnen benaderd die via Kindspoor bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden zijn aangemeld. Aan de ouders en kinderen werden vragenlijsten voorgelegd die inzicht geven in gedragsproblemen, emotionele problemen, traumasymptomen en angst bij deze kinderen, meegemaakte mogelijke traumatische ervaringen, gezinsproblemen en ouderlijke stressbeleving.

Conclusies en aanbevelingen

De resultaten van het onderzoek rechtvaardigen de conclusie dat vroegtijdig hulp bieden effectief is. Het voorkomt escalatie van problemen thuis en van problemen van de kinderen.
Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen om de hulpverlening te richten op verschillende sporen. Zo moeten daders/vaders een behandeling krijgen in hun rol van mishande-lende partner/ouder, en is het van groot belang een parallel programma op te zetten voor ouders en kinderen om alle zorg op elkaar af te stemmen in een gelijk tempo voor het hele gezin.

Paul Baeten, Francien Lamers-Winkelman en Lenneke Winder. Kindspoor. Voortijdige signa-lering en aanpak van geweld in gezinnen. Projectbeschrijving en doelgroeponderzoek. Den Haag: Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden /Zuid-Holland, december 2007.