Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Knelpunten in de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod

17-11-2013

In het onderzoek is nagegaan of er procesmatige en juridische knelpunten in de uitvoering van het huisverbod bestaan.

Bij de inzet van het huisverbod spelen diverse juridische en procesmatige knelpunten. Regioplan heeft deze in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie in kaart gebracht. De knelpunten belemmeren met name een optimale benutting van het huisverbod: de juridische kaders zijn niet altijd duidelijk, waardoor het voorkomt dat het niet wordt opgelegd als dat wel mogelijk is, maar ook omgekeerd. Daarnaast spelen er diverse knelpunten in het uitvoeringsproces, die maken dat huisverbodwaardige situaties niet altijd worden herkend of benut. Het rapport draagt bij aan het nader duiden van het resultaat van de landelijke effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod, en aan het optimaliseren van de inzet van dit instrument.

Knelpunten

  • Bij gemeenten bestaat onduidelijkheid over de wijze van toetsing door de rechter.
  • Bij overtreding van het huisverbod is het niet altijd mogelijk om de uithuisgeplaatste in voorlopige hechtenis te nemen (artikel 67a Wetboek van Strafvordering).
  • Tegenstrijdige verklaringen van betrokkenen over geweld over en weer leiden in sommige gevallen tot vernietiging van huisverboden door de rechter.
  • De toepassing van het huisverbod blijft veelal beperkt tot situaties waarin er een actueel politieincident is. Bij situaties van kindermishandeling is bijvoorbeeld vaak wel sprake van een ernstig vermoeden van gevaar voor de veiligheid van de kinderen zonder dat sprake is van een actueel incident.
  • In de Wet tijdelijk huisverbod en het Besluit tijdelijk huisverbod wordt onvoldoende rekening gehouden met contra-indicaties als eergerelateerd geweld en een reële dreiging van suïcide.
  • Het verlengingsbesluit en het plan van aanpak voor de hulpverlening zijn niet altijd op tijd gereed en/of van voldoende kwaliteit. De wettelijk bepaalde tiendagenperiode van het huisverbod maakt het voor de hulpverlening vooral in complexe situaties soms lastig om op tijd een kwalitatief goed plan van aanpak op te stellen.

pdf bestandKnelpunten in de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod (pdf, 1,9 MB) (via rijksoverheid).


Vaan, K.B.M. de, Homburg, G.H.J., & Schreijenberg, A. (2013). Knelpunten in de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod. Amsterdam: Regioplan.