Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kosten en baten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

10-06-2016

Een voorstudie naar de mogelijkheden

De Tweede Kamer heeft in juni 2015 gevraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. De staatssecretaris van VWS heeft toege-zegd een voorstudie te doen om te zien of een maatschappelijke kosten-batenanalyse mogelijk is. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

  1. Welke beleidsinterventies komen in aanmerking voor een kosten-batenanalyse?
  2. Is er voldoende informatie beschikbaar om een kosten-batenanalyse te kunnen opstellen (bijvoorbeeld kosten, bereik en effecten)?

Geen effectmetingen beschikbaar

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat uit een keten van voorkomen, signaleren, stoppen en de schade beperken. Onderzocht is of een maatschappelijke kosten-batenanalyse mogelijk is van deze aanpak.
De onderzoekers concluderen dat dit op dit moment niet mogelijk is omdat er geen effectmetingen beschikbaar zijn op basis waarvan een volledige kosten-batenanalyse kan worden gemaakt. Het is wel voor afzonderlijke maatregelen mogelijk om te berekenen hoe groot het effect moet zijn om het beleid maatschappelijk rendabel te maken. Voor een aantal maatregelen is effectonderzoek mogelijk, waardoor op termijn meer volledige kosten-batenanalyses kunnen worden uitgevoerd.

Download het rapport

pdf-bestandKosten en baten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Een voorstudie naar de mogelijkheden (pdf-bestand, 529 KB, via tweedekamer.nl)


Kok, L. (SEO), Kroon, L. (SEO), en Lubbe, M. (LPBL); m.m.v. C. Koopmans (SEO) (2016). Kosten en baten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Een voorstudie naar de mogelijkheden. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. SEO-rapport nr. 2016-35
ISBN 978-90-6733-813-4
In opdracht van het ministerie van VWS.