Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijk toezicht Jeugd Jaarbeeld 2016

24-04-2017

Beeld van het gezamenlijk toezicht van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.

De inspecties signaleren positieve ontwikkelingen, maar onderkennen ook knelpunten en kwetsbaarheden die om aandacht vragen.

Een stelsel in beweging

De in 2015 ingezette transformatie van het jeugddomein is nog in volle gang. Gemeenten en organisaties voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering groeien in hun nieuwe rol. Zo vindt de toeleiding naar en uitvoering van hulp steeds meer plaats via wijkteams en lokale netwerken. Professionals met verschillende achtergronden werken daarin samen. Dit bevordert aan de ene kant een deskundige afweging van de in te zetten hulp. Aan de andere kant is soms moeilijk te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de gemaakte keuzes en wie de gevolgen in de gaten houdt.

Toezicht

In 2016 voerden de inspecties toezicht uit bij verschillende typen jeugdhulpaanbieders. Uit de onderzoeken blijkt dat de getoetste aanbieders erin slagen om jongeren passende hulp te bieden. Dat neemt niet weg dat er ook verbeteringen noodzakelijk zijn: sommige instellingen scoren onvoldoende op belangrijke verwachtingen uit het toetsingskader. Zo beperken professionals de veiligheidsrisico’s voor kinderen soms in onvoldoende mate of houden zij niet altijd goed zicht op de veiligheid van kinderen.

Meldingen van calamiteiten en geweld

Aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, alsook Veilig Thuis, zijn wettelijk verplicht om melding te doen van calamiteiten en geweld. In 2016 ontvingen de inspecties 218 mel-dingen. Het merendeel – 111 – betrof meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 2015 waren dat er 127. In meer dan de helft van de gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag ging het om incidenten tussen jongeren onderling.

Lees het gehele document

pdf-bestandLandelijk toezicht Jeugd Jaarbeeld 2016 (pdf-bestand, via inspectiejeugdzorg.nl)