Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Met samenwerking aan het werk: Onderzoek naar samenwerking met migrantenorganisaties. Eindrapport

08-07-2010

Voor dit onderzoek is nagegaan wat de ervaringen zijn met de samenwerking tussen migrantenorganisaties en lokale instanties. Het onderzoek beschrijft de elementen van een succesvolle samenwerking.

Doelstelling

Het bundelen van inzichten en ervaringen die in Nederland zijn opgedaan bij diverse samenwerkingsvormen tussen migrantenorganisaties/ gemeenschapsgroepen enerzijds en lokale instanties (bestuur, politie etc.) anderzijds.

Werkwijze

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen: een groepsgesprek met vertegenwoordigers van de migrantenkoepels en andere betrokken partijen, een telefonische ‘screening’ (korte interviews) onder 33 migrantenorganisaties en acht verdiepende cases rondom concrete samenwerkingsprojecten tussen migrantenorganisaties enerzijds en gemeente en professionele instellingen anderzijds.

Aanbevelingen

In het onderzoek zijn op basis van ervaringen met samenwerking in de praktijk dertien voorwaarden geïdentificeerd voor succesvolle ontwikkeling, totstandkoming en uitvoering van samenwerking.

 1. Draagvlak voor samenwerking bij de gemeente.
 2. Positionering in de project- of beleidscyclus.
 3. Inhoud van de samenwerking niet alleen top-down maar ook bottum-up.
 4. Duidelijke afbakening van taken, rollen en verantwoordelijkheden.
 5. Gelijkwaardigheid en erkenning.
 6. Duurzame samenwerking.
 7. Voorkom afhankelijkheid van één persoon of één partij
 8. Onderling vertrouwen is van cruciaal belang.
 9. Samenwerking met migrantenorganisaties vraagt om persoonlijk contact.
 10. Samenwerking met migrantenorganisaties vraagt om een meer flexibele aanpak en minder formele manier van werken.
 11. Samenwerking kan verbeterd worden wanneer kritiek geuit wordt en sprake is van zelfreflectie.
 12. Monitoring van resultaten, evaluatie en het zichtbaar maken en verspreiden van successen zijn essentiële onderdelen van een succesvolle samenwerking.
 13. Samenwerkingspartners dienen rekening te houden met de beperkte capaciteit en soms beperkte professionaliteit in aanpak of organisatieprocessen van migrantenorganisaties.

Download

pdf bestandMet samenwerking aan het werk (pdf, 535 Kb)


Met samenwerking aan het werk: Onderzoek naar samenwerking met migrantenorganisaties. Eindrapport. Frouws, B., Wils, J., & Coenen, L. Research voor Beleid, Zoetermeer, 8 juli 2010