Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

18-03-2010

Dit onderzoek, dat in opdracht van het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie is uitgevoerd door Research voor Beleid, gaat in op de mate waarin gemeenten in hun beleid op het terrein van huiselijk geweld aandacht besteden aan het bereiken van migranten, de mate waarin zij daarbij samenwerken met migrantenorganisaties, de wijze waarop zij dat doen en of zij daarin slagen.

Probleemstelling

Voor de aanpak van huiselijk geweld is landelijk beleid geformuleerd, waarin aandacht wordt gevestigd op het bereiken van alle doelgroepen, dus ook migranten en vluchtelingen. Deze aandacht voor het bereiken van migranten komt vooral voort uit een sterke onderrapportage van meldingen van huiselijk geweld vanuit deze groepen.

Zij weten de weg naar hulpverlenende instanties minder goed te vinden dan autochtone slachtoffers. Zaken die hierbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld de taboesfeer rond huiselijk geweld, de afhankelijke positie waarin slachtoffers zich bevinden, onbekendheid met en wantrouwen tegenover politie en hulpverlenende instanties.

Doelstelling

Het gaat om een inventarisatie, met twee doelen:

 • inventariseren in hoeverre en op welke wijze gemeentelijk beleid voor de aanpak van huiselijk geweld effectief is voor migrantengroepen;
 • het onderscheiden van best practices in de aanpak.

Werkwijze

Voor het onderzoek is een internetenquête uitgezet onder de G54 (gemeenten met meer dan 7% etnische minderheden), zijn aanvullende interviews gehouden met 25 gemeentelijke beleidsmedewerkers die huiselijk geweld in hun portefeuille hebben, en zijn in acht gemeenten case studies uitgevoerd.

Conclusies

 • Niet alle gemeenten zijn even ver. Veel gemeenten zijn nog druk bezig de ketensamenwerking op orde te krijgen en zijn nog niet of nauwelijks toegekomen aan beleidsmatige regie.
 • Een beperkt aantal gemeenten richt zich op een verdiepingsslag in het beleid, waarbij prioriteit wordt gegeven aan bepaalde vormen van huiselijk geweld en/of specifieke doelgroepen.
 • Capaciteit is beperkt en wordt vaak ingezet op verbetering van de hulpverlening. Hierdoor is weinig capaciteit beschikbaar voor voorlichting en preventie, en voor het prioriteren van specifieke doelgroepen.
 • Er zijn uiteenlopende visies op de sturingsrol van de gemeente.
 • De monitoring van de aanpak staat in de meeste gemeenten nog in de kinderschoenen.
 • Gemeenten zijn veelal zoekende naar de wenselijkheid van specifiek beleid
 • Soms is er een expliciet doelgroepenbeleid; soms een wijkgerichte aanpak
 • Het onderwerp bevindt zich op het snijvlak van huiselijk geweld, integratie, emancipatieen wijkontwikkeling
 • Geen beleid wil niet zeggen dat initiatieven gericht op migranten ontbreken
 • Gemeenten zijn vaak niet goed op de hoogte van wat zich op de werkvloer afspeelt
 • Maatregelen zijn vooral gericht op voorlichting
 • De betrokkenheid van migranten is vooral uitvoerend van aard of erop gericht toegang te krijgen tot de achterban
 • Zicht op resultaten en effecten van maatregelen is beperkt

Aanbevelingen

In acht gemeenten waar potentieel interessante maatregelen zijn genomen om migranten
beter te bereiken, is een verdiepende case studie uitgevoerd met als doel hieruit de belangrijkste succesfactoren te destilleren.

Zorg als gemeente voor:

 • maatwerk, er bestaat geen succesvolle formule die bij alle migrantengroepen even goed werkt;
 • structurele financiering;
 • een sterke bestuurlijke betrokkenheid;
 • voldoende ambtelijke capaciteit;
 • continu├»teit in de ambtelijke capaciteit;
 • samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen.

Algemene aanbevelingen:

 • een te directe koppeling met huiselijk geweld moet worden vermeden;
 • laagdrempelige activiteiten in de wijk verhogen de deelname;
 • het is belangrijk eerst mannen bij het onderwerp te betrekken, dan vrouwen;
 • het beste kan zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij al bestaande structuren en contacten;
 • wanneer vrijwilligers uit migrantengroepen worden ingezet, is publieke waardering en erkenning voor hun werk belangrijk.

Download

pdf bestandMigranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld (pdf, 584 Kb)


Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld. Zweers, J.S., Wils, J., & van der Kemp, S.A. Research voor beleid, Zoetermeer, maart 2010.