Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoeksrapport: Thuis in je huis

09-04-2008

Een kwalitatief onderzoek naar mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

Doel onderzoek

Voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld bestat weinig hulpverlening. Van de hulp die wel geboden wordt is niet duidelijk of deze aansluit op de behoeften van deze doelgroep. Het doel van dit onderzoek is om het hulpaanbod en de wensen en behoeften van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld te omschrijven en van daaruit aanbevelingen te doen.

Er zijn zeven mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld geïnterviewd. Daarnaast zijn er telefonische interviews en vragenlijsten afgenomen met hulpverleningsinstellingen die een hulpaanbod hebben voor mannelijke slachtoffers. Ook is er een literatuurstudie gedaan over huiselijk geweld in de loop van de tijd.

Uitkomsten

Op basis van de resultaten van het onderzoek, is te concluderen dat het zorgaanbod aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland relatief klein is, in vergelijking met het zorgaanbod aan vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. In Nederland zijn er twee opvanghuizen, gevestigd in dezelfde stad, die uitsluitend hulp bieden aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Daarnaast zijn er meerdere reguliere instellingen die, naast zorg aan andere doelgroepen, indien nodig ook zorg bieden aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. De instellingen die opvang bieden aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zijn beiden een particulier initiatief. Bij deze opvanghuizen werkt men met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Er kon geen duidelijkheid gegeven worden over de door hen gehanteerde methodieken en methoden, in de betreffende hulp die werd geboden.
De reguliere instellingen die, naast zorg aan andere doelgroepen, ook zorg bieden aan mannelijke slachtoffers, zijn onderdeel van grotere organisaties. Deze werken met daarvoor opgeleid personeel en konden in de meeste gevallen uitleggen met welke methodieken en methodes zij werken. Echter, deze methodieken en methodes zijn niet specifiek gericht op mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, maar worden voor meerdere doelgroepen gebruikt.

Over de behoeften van de mannelijke slachtoffers is te zeggen dat er behoefte is aan een luisterend oor. Daarnaast geven de respondenten aan dat ze behoefte hebben aan hulpverlening die ingrijpt, duidelijkheid biedt en beloftes nakomt. Ten aanzien van de samenleving geven mannelijke slachtoffers aan dat de beeldvorming over het thema ‘huiselijk geweld’ moet veranderen. Er wordt nu teveel vanuit gegaan dat het om mannelijke daders gaat en om vrouwelijke slachtoffers.

Aanbevelingen

Op basis van deze rapportage is de projectgroep tot een aantal aanbevelingen gekomen. Zo wordt er onder andere aanbevolen om het zorgaanbod voor mannelijke slachtoffers te spreiden over heel Nederland. Daarnaast wordt aanbevolen meer aandacht te besteden aan adequate doorverwijzing. Ten aanzien van de hulpverlening is ervaringsdeskundigheid aan te bevelen, maar ook direct ingrijpen in noodsituaties en het bieden van praktische hulp, zoals hulp bij de financiën of het zoeken van een woning.

pdf bestandDe volledige tekst van het onderzoeksverslag (pdf, 250 Kb)
Speciale pdf bestandbrochure voor hulpverleners (pdf, 112 Kb)
pdf bestandKaart met 5 gouden tips (pdf, 55 Kb)

boekomslag thuis in je huis


Mariët Batterink, Jantine Griffioen, Esther Grit, Kitty Korf, Arnold Messelink en Reina van Wijhe: Thuis in je huis : Een onderzoek naar het huidige zorgaanbod aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld en hun wensen en behoeften . Zwolle. Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Gereformeerde Hogeschool, 2008.