Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Op weg naar volwassenheid: Evaluatie van de Tijdelijke stimuleringsregeling Advies- en steunpunten huiselijk geweld

01-07-2008

Onder andere in het kader van het interdepartementaal programma huiselijk geweld streeft het ministerie van VWS naar een landelijk dekkend netwerk van Advies- en steunpunten huiselijk geweld (ASHG’s). Zij stelde daartoe medio 2004 de Tijdelijke stimuleringsregeling ASHG's in en koos er daarbij voor om aan te sluiten bij de landelijke indeling van centrumgemeenten voor vrouwenopvang. De regeling liep eind 2007 af. Het ministerie van VWS heeft TNO Kwaliteit van Leven gevraagd om de stimuleringsregeling te evalueren. De evaluatie is door TNO in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) uitgevoerd. De vraagstelling was tweeledig:

  1. Terugkijkend: hoe is de stimuleringsregeling benut? Zijn de doelen behaald? Hoe zijn de ASHG’s in het land vormgegeven?
  2. Vooruitkijkend: hoe moeten de ASHG’s er volgens betrokkenen idealiter over vijf jaar uitzien en wat is nodig om dat te bereiken?

Daarvoor zijn vragenlijsten uitgezet onder alle centrumgemeenten, alle regiogemeenten, coordinatoren ASHG en ketenpartners. Daarnaast zijn focusgroepen gehouden met coordinatoren ASHG en beleidsambtenaren van centrumgemeenten. Tot slot zijn ook interviews gevoerd met landelijke sleutelfiguren. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage (als pdf te downloaden)..
Het onderzoek laat zien dat in de afgelopen jaren hard gewerkt is waardoor nu gesproken kan worden van een landelijk dekkend netwerk ASHG's. Als voornaamste knelpunten worden door alle partijen benoemd dat er onvoldoende capaciteit is in zowel de front- als backoffice, dat er (te) grote verschillen zijn tussen de ASHG's onderling en dat het daadwerkelijk komen tot ketensamenwerking en systeemaanpak moeizaam verloopt. De aanbevelingen hebben vooral betrekking op een gezamenlijke visieontwikkeling met name gericht op de mogelijkheden en reikwijdte van casemanagement.
In het kader van de beleidsbrief Beschermd en weerbaar, intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties (10/12/2007) komen er extra middelen die structureel worden toegevoegd aan de specifieke uitkering vrouwenopvang, onder andere ter versterking van de ASHG's. De aanbevelingen genoemd in de rapportage geven mede richting aan deze versterking.

pdf bestandVolledige tekst van Op weg naar volwassenheid (pdf, 1 MB)

Onderzoekers:
Remy Vink (TNO Kwaliteit van Leven, remy.vink@tno.nl / 071-5181682)
Edith Geurts (NJi, e.geurts@nji.nl / 030-2306314)


Vink, R., & Geurts, E. (2008). Op weg naar volwassenheid: Op weg naar volwassenheid: Evaluatie van de Tijdelijke stimuleringsregeling Advies- en steunpunten huiselijk geweld. Leiden: TNO.