Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toezicht op zedendelinquenten

03-12-2012

Meer inzicht in de doelgroep zedendelinquenten voor wie toezicht wordt beoogd en wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van dit toezicht.

Het voorliggende rapport omvat drie delen.

Overzicht van buitenlands onderzoek

Het eerste deel biedt een systematisch overzicht van wat uit buitenlands onderzoek bekend is over de effectiviteit (in termen van recidivereductie) van inhoudelijke toezichtprogramma’s voor zedendelinquenten na hun terugkeer in de maatschappij. Dit deel van het onderzoek bouwt voort op eerder WODC-onderzoek naar toezicht op delinquenten. Er wordt beoogd antwoord te geven op de vraag of (en zo ja in welke mate) toezichtprogramma’s voor zedendelinquenten effect hebben op terugval in delictgedrag. Daarnaast is er aandacht voor de vraag hoe toezichtprogramma’s werken. Dit gebeurt door de belangrijkste veronderstelde werkzame mechanismen van toezichtprogramma’s en elementen van toezicht voor zedendelinquenten te beschrijven.

Drie typen buitenlandse wetgeving

In het tweede deel staan drie typen buitenlandse wetgeving centraal die ten doel hebben het recidiverisico van veroordeelde zedendelinquenten die terugkeren in de maatschappij te beperken. Het gaat om registratie- notificatie- en woonplaatsrestrictiewetgeving.
Eerst wordt besproken welke veronderstellingen er zijn met betrekking tot de werking en ongewenste bijeffecten van dergelijke wetgeving inmet name de VS en Engeland. Vervolgens komt aan de orde wat er uit empirisch onderzoek werkelijk bekend is over de effecten van dergelijke wetgeving. Het is zinvol daarvan kennis te nemen, omdat dit kan helpen om te zien welke aspecten van de wetgeving en van de wijze waarop deze in de praktijk wordt vormgegeven, geassocieerd zijn met relatief gunstige uitkomsten en welke met relatief ongunstige
uitkomsten of met ongewenste bijeffecten. Deze ervaringen in het buitenland kunnen behulpzaam zijn om in Nederland te komen tot de meest kansrijke uitwerkingen van de voorgenomen wetswijzigingen met betrekking tot langdurig toezicht op zedendelinquenten in de praktijk.

Toegepaste vormen extramuraal toezicht in Nederland

Het laatste deel van het voorliggende rapport geeft een zoals deze in Nederland worden ingezet. In het algemeen zijn toezichtvormen in Nederland niet specifiek gericht op zedendelinquenten, maar zijn ze ontwikkeld voor een meer algemene populatie delinquenten. Ten aanzien van toezicht is een onderverdeling gemaakt naar elementen van behandeling en begeleiding, controle en vrijheidsbeperking en elementen van bijvoorbeeld uitwisseling van informatie en samenwerking tussen instanties. Bij de bespreking van de Nederlandse initiatieven wordt aangehaakt bij de veronderstelde werkzame mechanismen van toezichtprogramma’s voor zedendelinquenten die uit buitenlands onderzoek naar voren komen.

pdf bestandToezicht op zedendelinquenten: effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen van vormen van toezicht (pdf, 1,39 MB) (via wodc.nl)


Horst, R.P. van der, Schönberger, H.J.M., Kogel, C.H. de. (2012). Toezicht op zedendelinquenten: effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen van vormen van toezicht. Den Haag: WODC.