Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De predictieve validiteit van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Samenvatting

Om inzichten te krijgen in criminogene factoren van delinquenten is het screeningsinstrument 'Recidive Inschattingsschalen' (RISc) ontwikkeld. De betrouwbaarheid en validiteit van dit instrument zijn al onderzocht en positief bevonden. Dit onderzoek gaat na of de RISc geschikt is als voorspellingsinstrument voor toekomstig recidive. In deze studie wordt de predictieve validiteit van de totaalscore van de RISc in het algemeen en in het bijzonder bij specifieke dader­groepen onderzocht. Centraal staat de vraag in hoeverre kan op basis van de RISc daadwerkelijke recidive worden voorspeld.

Van de onderzochte groep daders (16.329) was ruim een kwart pleger van huiselijk geweld. Enkele kenmerkende bevindingen:
"Bij plegers van huiselijk geweld valt op dat (gegeven alle schalen) slechts drie dynamische risicofactoren een positieve en significante bijdrage leveren aan de voorspelling van algemene recidive. Het gaat hierbij om alcohol- en drugsgebruik en om de invloed van opleiding en werk." (p.52)
"In de groep plegers van huiselijk geweld spelen de relaties met partner en gezin en problemen met betrekking tot alcoholgebruik een significant belangrijker rol voor de voorspelling van recidive dan in de groep plegers van andersoortige delicten." (p. 53)

Uitgebreide samenvating van het rapport: pdf bestandCahier 2009-12_samenvatting (pdf, 100 Kb) (via WODC)

Volledige tekst van het rapport: pdf bestandCahier 2009-12_volledige tekst (pdf, 530 Kb) (via WODC)


Knaap, L.M. van der, & Alberda, D.L. (2009). De predictieve validiteit van de Recidive Inschattingsschalen (RISc). Den Haag: WODC