Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod: eindrapport

15-02-2011

De Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod is afgerond. Uit dit onderzoek van Regioplan blijkt dat het huisverbod een toegevoegde waarde heeft bij de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast zijn de betrokken professionals over het algemeen positief over de maatregel en is de uitvoering van de wet bovendien goed geworteld in de uitvoerende organisaties.

Regioplan deed het onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Centrale vraagstelling was de wijze waarop in de praktijk uitvoering aan de Wet tijdelijk huisverbod wordt gegeven en de mate waarin dit conform het doel van de wet is.

Grote toegevoegde waarde

De procesevaluatie laat zien dat het huisverbod, in de situaties waarin het wordt opgelegd, een grote toegevoegde waarde kan hebben: het breekt situaties waarin sprake is van huiselijk geweld open en zowel slachtoffers als daders kunnen snel hulp ontvangen. Ook is geconstateerd dat er bij de toepassing van het huisverbod over het algemeen conform de Wet wordt gewerkt.

Strafrechtelijke trajecten

In de praktijk wordt het huisverbod echter overwegend in combinatie met strafrechtelijke trajecten opgelegd en nauwelijks in de situaties die de aanleiding voor de wet vormden, namelijk situaties waarin de politie voorheen niet kon optreden. De oorzaak hiervoor ligt in de gehanteerde werkwijze: door de melding bij de politie als uitgangspunt te nemen, vormen situaties die vaak al uit de hand gelopen zijn het startpunt voor de toepassing van de wet. Daardoor blijft op dit moment waarschijnlijk een potentieel aan huisverbodwaardige situaties, waarin geen escalatie naar fysiek geweld heeft plaatsgevonden, onbenut.

Andere verbeterpunten

Andere geconstateerde verbeterpunten betreffen het benutten van het crisismoment voor de hulpverlening, de invulling van de systeemgerichte hulpverleningsaanpak, het beschikbare hulpverleningsaanbod, het handelen op overtreding van het huisverbod, de hulpverlening aan bij huisverboden betrokken kinderen en regionale verschillen in de inzet van het huisverbod.


Schreijenberg, A., Vaan, K.B.M. de, Vanoni, M.C., & Homburg, G.H.J. (2011). Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek