Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rapportage quickscan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

15-12-2015

Quickscan naar de ervaringen met de meldcode in de sector maatschappelijke ondersteuning, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, justitie, onderwijs, Veilig Thuis organisaties en toezichthouders.

Twee jaar na inwerkingtreding van de meldcode heeft het Ministerie van VWS opdracht gegeven tot een quickscan om inzicht te krijgen in de uitvoering van de wet en hoe verschillende sectoren daarmee omgaan. Deze rapportage betreft de ervaringen van professionals met de Meldcode.

Werken met de Meldcode

De professionals uit de diverse sectoren zijn over het algemeen (zeer) goed op de hoogte van de verplichting om te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook vinden zij dat het handelen bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling tot hun verantwoordelijkheid behoort. Wel kan er naarmate er meer hulpverleners binnen een gezin actief zijn onduidelijkheid ontstaan over de vraag wie er actie moet ondernemen als de hulpverlening niet effectief blijkt te zijn.

Zorgvuldig handelen

Het werken met een meldcode biedt volgens gemiddeld driekwart van de respondenten (heel) veel ondersteuning, omdat de meldcode structuur en houvast geeft en maakt dat er zorgvuldig gehandeld wordt. Ook wordt de meldcode gezien als een legitimering om stappen te ondernemen.

Kindcheck

Een meerderheid van de professionals uit sectoren waarvoor de kindcheck geldt, is hier matig tot slecht mee bekend: binnen de sector maatschappelijke ondersteuning ligt dit percentage op 60 procent en binnen de sector zorg op 55 procent. Daarbij moet opgemerkt worden dat de kindcheck binnen de zorg minder bekend is bij professionals die alleen met volwassenen werken. Van hen is 74 procent matig tot slecht op de hoogte van de kindcheck. Hierdoor wordt de kindcheck ook door een minderheid van de professionals toegepast. Van de respondenten uit de sector maatschappelijke ondersteuning past 37procent de kindcheck vaak tot altijd toe. Voor de sector zorg ligt dit percentage voor professionals die zowel met volwassenen als kinderen werken op 40 procent.

Download het rapport

pdf-bestandRapportage quickscan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
(Pdf-bestand, 2,49 MB, via tweedekamer.nl)


Pons, A.G.A., Lie, T., Jong, M.M. de, Heuvel, A. van den, Pons, K.F., Kleinjan, M.M. (2015). Rapportage quickscan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Den Haag: BMC Onderzoek.
In opdracht van het Ministerie van VWS.
Projectnummer: 107776