Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Recidive Inschattingsschalen (RISc) onderzocht

15-08-2007

In dit onderzoek wordt onder meer nagegaan of met dit instrument het recidiverisico van plegers van huiselijk geweld en van zedendelicten betrouwbaar kan worden nagegaan.

Het instrument ‘Recidive InschattingsSchalen’ (RISc) is het diagnose-instrument van de Nederlandse reclasseringsorganisaties, in 2002-2003 ontwikkeld door Adviesbureau Van Montfoort in opdracht van de drie reclasseringsorganisaties en het beleidsprogramma Terugdringen Recidive (TR).

Het doel van de RISc is te komen tot een inschatting van de kans op recidive (gedefinieerd als een nieuwe veroordeling) en van de statische en dynamische factoren die aan dit risico ten grondslag liggen. Statische factoren zijn niet te veranderen, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en justitiële voorgeschiedenis. Dynamische factoren zijn in principe veranderbaar en beïnvloedbaar. Samen vormen zij de criminogene factoren.

De RISc bestaat uit twaalf schalen die elk één van de criminogene factoren in kaart beogen te brengen: (1) Delictgeschiedenis; (2) Huidig delict en delictpatroon; (3) Huisvesting en wonen; (4) Opleiding, werk en leren; (5) Inkomen en omgaan met geld; (6) Relaties met partner, gezin en familie; (7) Relaties met vrienden en kennissen; (8) Druggebruik; (9) Alcoholgebruik; (10) Emotioneel welzijn; (11) Denkpatronen, gedrag en vaardigheden; en (12) Houding. Samen vormen deze schalen de totaalscore die het risico op recidive aangeeft.

Het WODC is in 2005 gestart met een onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, structuur, interne consistentie en de begripsvaliditeit van de RISc. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in deze psychometrische kenmerken van de RISc, maar voornamelijk om aanbevelingen te doen om het instrument psychometrisch te optimaliseren.

Onder reclasseringswerkers bestond echter de indruk dat de RISc bij een aantal specifieke doelgroepen een te laag recidive inschat. Daarom is de samenhang tussen RISc en StatRec, een instrument dat recidiverisico voorspelt op grond van een aantal statische achtergrondkenmerken, in deze groepen afzonderlijk bestudeerd. Een van deze groepen wordt gevormd door de plegers van huiselijk geweld.
De analyses leveren geen aanwijzingen op dat de RISc voor de onderzochte doelgroepen een te laag risico inschatten, met uitzondering van de groep veelplegers (daders met elf of meer eerdere strafzaken).

pdf bestandDownload het gehele rapport Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (pdf, 585 Kb).


Knaap, L.M. van der, L. E. W. Leenarts en L. T. J. Nijssen. Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc). Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne consistentie en congruente validiteit. Den Haag, Ministerie van Justititie, WODC, 2007. Cahier 2007-5.