Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vooronderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een omvangschatting van huiselijk geweld

Registraties huiselijk geweld bekeken

Een vooronderzoek in het kader van vangst-hervangstschattingen

Tot op heden kan de omvang van huiselijk geweld in Nederland alleen worden bepaald op basis van politieregisters. Niet alle gevallen van huiselijk geweld zullen echter in de politieregisters zijn opgenomen. De werkelijke omvang zal hoger zijn, waardoor sprake is van een verborgen populatie. Dit is het gevolg van onderrapportage, het niet melden van (alle incidenten van) huiselijk geweld.

Vanuit het WODC bestaat de behoefte om mogelijk verborgen populaties van huiselijk geweld in kaart te brengen via de vangst-hervangstmethode. Dit is een uit de biologie afkomstige schattingsmethode, die al vaker is ingezet bij het schatten van de omvang van illegalen, daklozen, en huiselijk geweld, dit laatste echter alleen in Haarlem.

In deze rapportage wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen:
• Welke databestanden zijn geschikt, beschikbaar en hebben voldoende kwaliteit om een vangst-hervangstschatting op te baseren voor de bepaling van de omvang van huiselijk geweld in Nederland?
• Welke vangst-hervangstvariant is geschikt (wenselijk en uitvoerbaar) om te komen tot een schatting van de omvang van huiselijk geweld in Nederland?

Na zeventien huiselijk geweldregistraties te hebben onderzocht, geven de onderzoekers een beargumenteerde keuze van enkele databestanden die omvangschattingen van huiselijk geweld bevatten. Hierbij is gekeken naar externe koppelbaarheid (zijn de zelfstandige registraties te koppelen met andere op zichzelf staande registraties), en naar interne koppelbaarheid (de mogelijkheid om herhaald huiselijk geweld binnen een registratie te bekijken). Een scherpe definitie van wat onder huiselijk geweld valt en wat niet, blijft een aandachtspunt.

Bestellen bij Advies- en onderzoeksbureau Beke
Bijkijken van rapport bij het WODC

Kuppens, J.M.M., Heijden, P.G.M. van der, & Ferwerda, H.B. (2007). Registraties huiselijk geweld bekeken: een vooronderzoek in het kader van vangst-hervangstschattingen. Groningen: Advies- en Onderzoeksgroep Beke; Utrecht: Universiteit Utrecht, 2007. Onderzoek in opdracht van het WODC. ISBN 978 9075116359.

In 2010 is het rapport met de schattingvan de omvang van huiselijk geweld verschene: Heijden, P.G.M. van der, Cruyff, M.J.L.F., & Gils, G.H.C. van. (2010). Omvang van huiselijk geweld in Nederland. Den Haag: Ministerie van Justitie, WODC