Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slachtoffermonitor: Deel 1: politie

23-01-2013

Eerste meting slachtoffermonitor. Ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning: Deel 1: politie

Met de slachtoffermonitor zal periodiek worden gemeten wat de ervaringen zijn van slachtoffers die te maken hebben gehad met justitiële instanties.
Dit is een verslag van de ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning, verleend door de politie.

Methode

Er is een willekeurige steekproef getrokken van slachtoffers die van 1 april 2011 tot en met 16 mei 2011 aangifte bij de politie hebben gedaan. De verdeling van cases per delictcategorie is: geweld (40%), vermogen (40%) en openbare orde en vernieling (20%). Er is gebruikgemaakt van een vragenlijst bestaande uit 28 items (aspecten) die ervaringen met slachtofferondersteuning verleend door de politie in kaart brengen. In totaal hebben 509 personen de vragenlijst ingevuld. In de rapportage zijn de ervaringen gebundeld in in zestal thema's: bejegening, veiligheid/schadeherstel, politietaak, hulp aan slachtoffers, inspraak en participatie en stroomlijning.

Algemene ervaringen

Slachtoffers zijn zeer positief als het gaat om de wijze waarop zij zich bejegend voelen door medewerkers van de politie. De overgrote meerderheid (82%) is hier (zeer) tevreden over. Met betrekking tot de onderdelen ‘hulp aan slachtoffer/positie van slachtoffer’ en
‘inspraak/participatie’ heeft circa 60 procent positieve ervaringen.
Slachtoffers zijn behoorlijk kritisch over de aandacht en inzet die medewerkers van de politie tonen ten aanzien van herstel van veiligheid en de geleden schade. Bijna de helft van de ondervraagden (45%) heeft (zeer) negatieve ervaringen op dit gebied.

Delictkenmerken

In het kader van huiselijk geweld halen we de mogelijke verschillen in beoordeling van de politie tussen slachtoffers van geweld, vermogen en openbare orde en vernieling naar voren. Geconstateerd wordt dat respondenten die slachtoffer zijn geworden van een vermogensdelict, een geweldsdelict of delict tegen openbare orde en vernieling, niet verschillen van elkaar in hun ervaringen met justitiële slachtofferondersteuning.
Het grootste verschil doet zich voor bij slachtoffers van vermogensdelicten, die er meer belang aan hechten dat medewerkers van de politie medeleven tonen dan slachtoffers van geweldsdelicten.
De respondenten die slachtoffer werden van een geweldsdelict hechten significant minder belang aan een aantal aspecten, vergeleken met respondenten in de beide andere delictscategorieën:

  • dat medewerkers van de politie belangstelling tonen voor uw persoonlijke verhaal
  • dat medewerkers van de politie u naar huis of een andere veilige plek brengen
  • dat medewerkers van de politie u naar medische voorzieningen of andere hulp begeleiden
  • dat medewerkers van de politie u adviezen geven over hoe u in de toekomst slachtofferschap kan voorkomen
  • dat medewerkers van de politie uw gevoel van angst kunnen verkleinen

De resultaten zijn opvallend doordat slachtoffers van geweldsdelicten minder belang hechten aan allerlei aspecten, wat in eerste instantie contra-intuïtief is. Echter, het is goed te realiseren dat de antwoorden die respondenten gaven op de belangvragen niet per se betrekking hadden op het eigen (gewelds)delict, maar deze veelal een algemene opvatting weerspiegelen.

pdf bestandDownload volledige tekst van "Eerste meting slachtoffermonitor. Ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning: Deel 1: politie. Eindrapport." (pdf, 3MB)


Timmermans, M., van den Tillaart, J., & Homburg, G. (2012). Eerste meting slachtoffermonitor. Ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning: Deel 1: politie. Eindrapport. Amsterdam/den Haag: Regioplan, WODC.