Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tijd om te herijken?

20-01-2016

Onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG).

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt:
Kan het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld aangepast worden aan situaties van ouder- en kindermishandeling en contra-indicaties (zoals eergerelateerd geweld en dreiging van suïcide) en, zo ja, op welke wijze?

Deze vraag is opgesplitst in de volgende deelvragen:

  • Zijn er speciale criteria voor het beoordelen van kindermishandeling, ouderenmishandeling en dierenmishandeling die in het RiHG opgenomen moeten worden? Zo ja: hoe moeten deze criteria luiden?
  • Zijn er speciale criteria voor het meenemen van contra-indicaties zoals eergerelateerd geweld en dreiging van suïcide? Zo ja: hoe moeten deze criteria luiden?
  • Zijn er mogelijk nog andere indicatoren die in aanmerking komen als contra-indicatie?
  • In hoeverre leiden eventueel voorgestelde aanpassingen in het RiHG tot het onacceptabel verhogen van de administratieve lasten bij de politie?
  • Zijn er op basis van eerder verrichte evaluaties verbeteringen aan te brengen in het RiHG die ook bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten bij de politie?

Download

pdf-bestandTijd om te herijken? Naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (Pdf-bestand 767 KB, via officielebekendmakingen.nl).


Kuppens, J., Hardeman, M. en Ferwerda, H. (2015). Tijd om te herijken? Naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld. Arnhem: Bureau Beke.
In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Bijlage bij Kamerstuk 28345 nr. 153, Vergaderjaar 2015 – 2016.
ISBN/EAN 978-94-92255-02-0