Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voldoende geholpen? Onderzoek naar de hulp aan kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld

16-12-2011

Er is wel degelijk aandacht voor kinderen die, als slachtoffer of getuige, betrokken zijn bij huiselijk geweld, maar hulpverlening aan deze doelgroep is niet vanzelfsprekend.

Voor het onderzoek van Regioplan zijn de trajecten voor kinderen in veertig casussen huiselijk geweld (waarvan de helft huisverboden) gereconstrueerd. In deze veertig casussen hadden 47 kinderen hulp nodig. Hiervan startten er uiteindelijk 21 met een hulpverleningstraject. Het rapport ‘Voldoende geholpen?’ beschrijft welke hulp in dit soort casussen tot stand komt en welke drempels er op de weg van de hulpverlening liggen.
Door zijn beperkte omvang en kwalitatieve opzet, biedt het onderzoek geen representatief beeld van de hulpverlening aan kinderen bij huiselijk geweld. Wel zorgt het voor inzicht in de wijze waarop verantwoordelijke partijen in deze situaties handelen en in de hulp aan kinderen die op gang kan komen.

De hulpverlening aan deze kinderen wordt veelal geboden door andere organisaties dan de steunpunten huiselijk geweld. De meest aangeboden hulpverlening betreft gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning. De hulp maakt vaak deel uit van een systeemaanpak, maar de beide ouders worden hierbij niet altijd betrokken. Daarnaast krijgen de kinderen ook individuele hulp; vaak is dat psychologische en psychiatrische hulp.
Ouders spelen een belangrijke rol bij de acceptatie van de hulpverlening en hun houding is ook van invloed op het verloop daarvan.
Op de vraag of de kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. De afhankelijkheid van de ouders bij acceptatie en volhouden van de hulpverlening betekent volgens de onderzoekers dat veel kinderen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Er bestaat, behalve bij de start (bij huisverbod sneller en intensiever), geen duidelijk verschil tussen de hulpverlening aan kinderen bij huisverboden en die betrokken bij reguliere casussen huiselijk geweld.

De verschillende partijen die hierbij betrokken zijn, registreren alleen hun eigen deel van de hulp in hun eigen systeem. Dit blijkt een belangrijke oorzaak voor het gebrek aan zicht dat er op de hulpverlening voor deze doelgroep bestaat.

Op de conferentie over het huisverbod op 15 december 2011 hebben de auteurs een inleiding over het onderzoek verzorgd. (zie Presentaties en uitkomsten landelijk conferentie over het huisverbod 15 december 2011)

pdf bestandVolledige tekst van het onderzoek Voldoende geholpen? (pdf, 1,75 MB)


Vaan, K.B.M. de, & Vanoni, M.C. (2011). Voldoende geholpen? Onderzoek naar de hulp aan kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Eindrapport. Amsterdam: Regioplan. Publicatienummer Regioplan: 2157