Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling

12-12-2011

Doel van het onderzoek was het maken van een sociale kaart van de forensisch-medische expertise voor de aanpak van kindermishandeling en dit onderzoek moest duidelijk maken in hoeverre vraag en aanbod van forensisch-medische expertise op elkaar zijn afgestemd en welke verbeteringen daarin nodig zijn.

Professionals die te maken krijgen met letsel bij kinderen bij wie ze een vermoeden hebben van kindermishandeling, kunnen hulp inroepen van forensisch-medische experts. Deze experts kunnen een (onafhankelijk) oordeel geven over het letsel en de ontstaansgeschiedenis van het letsel. Dit kan helpen om uitsluitsel te geven over of er sprake is van kindermishandeling. Om het aanbod van en de vraag naar forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling inzichtelijk te maken heeft DSP-groep in opdracht van het WODC onderzoek uitgevoerd naar vraag en aanbod van deze expertise.

Wat is forensisch-medische expertise en wanneer kan het worden ingezet

Strikt genomen is forensische-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling expertise die wordt ingezet om aan letselduiding te doen in een juridisch kader. In dit onderzoek is een bredere opvatting gehanteerd, namelijk ook letselduiding buiten een juridisch kader. Dit gebeurd bijvoorbeeld indien artsen twijfelen aan de toedracht van een letsel of onafhankelijk beoordeling willen en overwegen om al dan niet te melden bij het AMK. Vertrouwensartsen van het AMK kunnen in het kader van hun onderzoek forensisch-medische experts raadplegen voor een onafhankelijke oordeel van een letsel.

Belangrijkste fricties tussen vraag en aanbod

DSP-groep stelt de volgende belangrijkste fricties tussen vraag en aanbod vast:

  • Door de toenemend aandacht voor kindermishandeling wordt een toenemende vraag naar forensisch-medische expertise van artsen en vertrouwensartsen AMK verwacht. Dit zal druk leggen op de huidige capaciteit bij deze aanbieders. Vooral de vraag naar advies en consult zal naar verwachting toenemen.
  • Onduidelijke en ontoereikend financiering voor de inzet van forensische-medische experts zowel in het medisch kader, het kader van AMK-onderzoek als in het juridisch kader.
  • Onvoldoende bekendheid met het aanbod: wie kan wanneer bij wie terecht?
  • De 24/7 bereikbaarheid van een AMK-vertrouwensarts is niet in alle regio's geregeld.
  • Lange wachttijden en doorlooptijden in het juridische kader. Een belangrijke oorzaak hiervan is het ontbreken van een landelijke regeling over het beschikbaar stellen van medische informatie.
  • Het aantal experts is beperkt.

Mogelijke oplossingen

Om de belangrijkste fricties aan te pakken worden in het onderzoek de volgende oplossingen genoemd:

  • Verhogen forensisch bewustzijn van artsen
  • Uitbreiden van het aantal (forensische) artsen met expertise op het gebied van kindermishandeling
  • Regelen van de uitwisseling van medische informatie
  • Multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling

pdf bestandVolledige tekst rapport: "Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling" (pdf, 549 Kb)

Buysse, W., Loef, L., Dijk, B. van, & Verweij, S. (2011). Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling. Amsterdam: DSP-groep

pdf bestandBrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) bij het rapport 'Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling’ aan dat in opdracht van het WODC is opgesteld. (pdf, 107 Kb; via rijksoverheid.nl)
In deze brief wordt uitsluitend aandacht besteed aan de financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling op basis van het onderzoek.

pdf bestandNota ter aanbieding van het onderzoeksrapport ‘Aanbod van en vraag naar forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling’.  (pdf, 361 Kb; via rijksoverheid.nl)
Deze nota bevat onder andere de doelstelling, een samenvatting en de belangrijkste resultaten en conclusies.