Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

28-05-2012

Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling in Nederland start ZonMw met de uitvoering van een aantal onderzoeken binnen het programma Effectief werken in de Jeugdsector.

Begin mei 2012 deed ZonMw een oproep voor subsidieaanvragen. ZonMw ontving in totaal twaalf aanvragen met veelbelovende initiatieven voor een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling.

Geselcteerde initiatieven:

  1. Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDC-K) Zuid Kennemerland
  2. Proeftuin multidisciplinair centrum kindermishandeling Friesland
  3. Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling Amsterdam (TASK- Amsterdam)
  4. Het Veilig Verderteam; de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen door een multi disciplinair team op basis van Signs of Safety in de Haagse regio
  5. Intersectorale aanpak van kindermishandeling in Gelderland

De vijf regionale initiatieven worden ondersteund met kennis en expertise en zorgvuldig onderzocht op de winstpunten en de benodigde randvoorwaarden van een multidisciplinaire aanpak. Een dergelijke aanpak is erop gericht om de samenwerking tussen de verschillende partners beter te laten verlopen, opdat het kind en het gezin beter en sneller worden geholpen. Het onderzoek en de ondersteuning starten half augustus en kent een looptijd van 20 maanden.

Een zesde initiatief (Effectiviteit van multidisciplinaire samenwerking in de zorg voor mishandelde kinderen in de regio Utrecht (Transmurale Aanpak voor veilige Leefomgeving Kind (TALK)), dat ook voldeed aan de kwaliteitscriteria, heeft aangeboden op eigen kosten gegevens voor het onderzoek aan te leveren.

ZonMw organiseert twee bredere uitwisselingsbijeenkomsten om inzichten in de aanpak van kindermishandeling breder te verspreiden. Deze bijeenkomsten zijn zowel bedoeld voor de deelnemende initiatieven als voor andere projecten/initiatieven die zich sterk maken voor de aanpak van kindermishandeling.

Met behulp van het onderzoek bekijkt het kabinet met gemeenten en andere partners of de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling brede inzet verdient in Nederland en op welke wijze dat vorm moet krijgen in het nieuwe stelsel van zorg voor jeugd.

Tussenrapportage

Op 22 mei 2013 kwamen bij ZonMw geïnteresseerden en betrokkenen bij de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling bijeen om ervaringen uit te wisselen. Tijdens de bijeenkomst wisselden de zes initiatieven hun eerste ervaringen uit en werd een inkijkje gegeven in de tussenrapportage.
pdf bestandEen multidisciplinaire aanpak kindermishandeling: revolutie of evolutie? Tussenrapportage naar aanleiding van de eerste onderzoeksronde onder een zestal regionale initiatieven (Mei 2013) (pdf, 833 Kb) (via zonmw.nl)

Programma Effectief werken in de jeugdsector

Actieplan ‘Kinderen Veilig’
Programmagegevens
Budget: € 21.145.000
Status: Uitvoering
Looptijd: 2012 - 2019
Contact Jojanneke Hillmann
T +31 70 349 52 67
E effectiefjeugd@zonmw.nl


Bron / meer informatie: ZonMW