Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Aandacht voor het eigen spoor! De evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld

25-10-2012

Een bijdrage aan het verbeteren van de effectiviteit van Veiligheidshuizen in Noord-Brabant.

De centrale vraag in het onderzoek is welke factoren in en rondom de casusoverleggen huiselijk geweld binnen de Veiligheidshuizen in de provincie Noord-Brabant bevorderen of belemmeren de effectiviteit van deze overleggen?

Aanpak

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen zijn drie casusoverleggen huiselijk geweld over een langere periode geobserveerd. Elementen van handelingsgericht onderzoek hebben gezorgd voor 'nabije' onderzoekers die tezamen met de deelnemers op zoek zijn gegaan naar inzichten en verklaringen voor de gang van zaken in het casusoverleg. In elk Veiligheidshuis heeft een kernteam (onder andere bestaande uit de manager van het Veiligheidshuis en enkele sleutelfiguren in het casusoverleg) speerpunten aangedragen voor onderzoek. Naast deze speerpunten hebben de onderzoekers ook eigen kwesties aangedragen die gedurende het onderzoek naar voren kwamen. Na de observaties en terugkoppelingen naar de deelnemers, is gereflecteerd op andere onderzoeken en theoretische concepten om de bevindingen te kunnen duiden.

Uitkomsten

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemers van het casusoverleg huiselijk geweld vinden dat dit overleg bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de Veiligheidshuizen. Het meten van de effectiviteit van het casusoverleg huiselijk geweld is (hoewel er aandacht voor is) nog nauwelijks ontwikkeld. De procesbeheersing (PDCA) binnen het netwerk is voor een goede effectmeting nog onvoldoende ontwikkeld.
De deelnemers gaven aan last te hebben van een turbulente omgeving die hun werk bemoeilijkt. De netwerkpartners lijken niet in staat om resultaten te tonen die in het kader van het Veiligheidshuis tot stand gekomen zijn. Zij zien het casusoverleg van het Veiligheidshuis onvoldoende als onderdeel van hun eigen organisatie en processen.
Samenvattend kan gesteld worden dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de vorm van regierollen niet altijd duidelijk zijn belegd. Tot slot kan opgemerkt worden dat de regio's West en Oost Brabant van elkaar verschillen maar elkaar veel te bieden hebben.

Aanbevelingen

Om tot aantoonbare resultaten te komen, zullen de casusoverleggen met gesloten PDCA-cyclus moeten worden uitgevoerd. De netwerkpartners dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen over hun inspanningen en resultaten voor het netwerk. Tot slot is het cruciaal dat de overheid (de (centrum)gemeenten in het bijzonder) met langetermijnbeleid komt en de Veiligheidshuizen duidelijkheid en zekerheid

(Bron: website externe link"Veiligheidshuizen" ).

externe linkVolledige tekst: Aandacht voor het eigen spoor! De evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld. (pdf via website veiligheidshuizen.nl)


Hulsen, H., van Halderen, R.C., Hoogeveen, C., & Vogelvang, B. (2012). Aandacht voor het eigen spoor! De evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld. Den Bosch: Avans Hogeschool: Expertisecentrum Veiligheid.