Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Omwille van de eer

31-08-2007

Onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam.

Omschrijving

Onderzoeken naar eergerelateerd geweld zijn vooral kwalitatief van aard. Weliswaar is het zicht op achtergronden, aanleidingen en uitingsvormen van eergerelateerd geweld toegenomen, maar de mogelijkheden tot verhelderende omvangschattingen blijven tot op heden nagenoeg achterwege. Vanuit de gemeente Amsterdam bestaat nu de wens om een cijfermatige onderbouwing van aard en omvang van eergerelateerd geweld te schetsen. Uiteindelijk zal dit voor deze stad leiden tot een plan van aanpak rond dit fenomeen.
Uitgangpunt in dit onderzoek vormt de in 2005 opgestelde werkdefinitie voor eergerelateerd geweld. Deze definitie zal worden geoperationaliseerd naar in dossiers herkenbare indicatoren die kunnen duiden op eergerelateerd geweld. Vervolgens zullen 2000 geregistreerde politie-incidenten gescreend worden op deze indicatoren. Primair creëert dit een beeld rond de herkenbaarheid van eergerelateerd geweld in politie-incidenten. Secundair levert dit een eerste indicatie op voor de omvang en de aard van het fenomeen op basis van deze selectie.
Om daarnaast een breder beeld van de aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam te schetsen, zullen ketenpartners, zelforganisaties, scholen, Vrouwenopvang en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld op basis van hun eigen ervaringen gevraagd worden een kwalitatieve schatting te geven van het fenomeen in hun stad.

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Operationele status

Lopend

Projectteam

Agnes Cornelissens, Henk Ferwerda, Jos Kuppens (Beke), Edward van der Torre en Marco Zannoni (COT)