Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Evaluatie tijdelijk huisverbod in Friesland

30-09-2011

Dit onderzoek gaat in op de achtergrond van plegers van huiselijk geweld en de manier waarop de Friese ketensamenwerking in het kader van het huisverbod is vormgegeven. Het benoemd de succesfactoren, knelpunten en aanknopingspunten voor verbetering. De evaluatie werd uitgevoerd in de periode januari 2009 tot juli 2010.

Toen het huisverbod op 1 januari 2009 werd ingevoerd, was er in Friesland al vijf jaar ervaring met de samenwerking tussen de justitie- en hulpverleningsketen. Het huisverbod werd hier onderdeel van.

Beschrijving

Het onderzoek naar het huisverbod in Friesland omvat twee delen. Ten eerste een analyse van gegevens die beschikbaar zijn over het huisverbod, inclusief achtergrondgegevens van de pleger (deel A). Daarnaast is bestaat het onderzoek uit een procesevaluatie (deel B).

Deze onderzoeksdelen worden beide voorafgegaan door een introductie betreffende het tijdelijk huisverbod in de provincie Friesland en de belangrijkste overkoepelende conclusies en aanbevelingen. Achterin elk onderzoeksdeel zijn de overige conclusies en aanbevelingen te vinden.

Conclusies en aanbeveilingen

De meest in het oog springende signalen en gedeelde conclusies uit de beide deelonderzoeken zijn thematisch gebundeld. Voor de overige conclusies en aanbevelingen wordt verwezen naar de betreffende deelonderzoeken.

Enkele aanbevelingen uit het rapport:

  • Onderzoek op welke wijze de mogelijkheid om een huisverbod op te leggen in kindermishandelingzaken het beste kan worden benut.
  • Leg niet alleen een huisverbod op bij kindermishandelingzaken, maar ben ook slagvaardig en zorg voor regie op het handelen van verschillende betrokken partijen. Wettelijke kaders en protocollen van onder andere politie, Raad voor de Kinderbescherming en AMK moeten op elkaar worden afgestemd.

Organisatie

Het onderzoek naar de eerste anderhalf jaar van het huisverbod in Friesland is uitgevoerd door Partoer CMO Fryslân en Fier Fryslân.

Download