Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Flevomonitor 2005

30-06-2006

In opdracht van de centrumgemeente Almere heeft de Universiteit van Amsterdam, Bonger instituut, voor Flevoland een monitor opgesteld over huiselijk geweld, dakloosheid en verslaafden.

De monitor moet aan instellingen, gemeenten en provincie beleidsondersteunende informatie geven in de huidige situatie en recente ontwikkelingen rond de doelgroepen van maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg, vrouwenopvang en huiselijk geweld in de provincie Flevoland.

De monitor laat de overlap van de doelgroepen tussen de betrokken instellingen zien en wordt ook inzichtelijk waar de schakels in de keten minder goed functioneren.

Aan de monitor is een bijdrage geleverd door een breed scala aan instellingen. Onder meer de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang, Verslavingszorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, Woningbouwcorporaties, GGZ, Openbaar Ministerie, Politie en de Reclassering.

Het resultaat is een eerste, zo betrouwbaar mogelijk en objectieve nulmeting van de doelgroepen daklozen, verslaafden en slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. Zowel een Flevolands als een lokaal gemeentelijk beeld wordt gegeven over belangrijke items als omvang doelgroep, leeftijd, sexe en etniciteit. Jaarlijks zal de Flevomonitor worden gepubliceerd.

Enkele cijfers:

"In totaal staan er bij alle instellingen 1 520 personen geregistreerd waarvan bekend is dat zij slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De slachtoffers van huiselijk geweld zijn gemiddeld 34.6 jaar oud en in doorsnee 34 jaar, ongeveer even oud dus als de daders. De leeftijd varieert van 1 tot 83 jaar. Meer dan drie kwart is vrouw en twee derde is Nederlands. Ook hier is de belangrijkste etnische groep Surinamers.
Slechts een fractie van de slachtoffers van huiselijk geweld zijn bekend bij meer dan 1 instelling: nog geen twee procent staat bij twee instellingen geregistreerd. De overlap is vooral te vinden bij de politie en Zorggroep Almere, en bij de politie en de Vrou-wenOpvang." (p. 25)

"In totaal zijn er 806 personen bij de instellingen bekend als 'pleger ' van huiselijk geweld. .... Een op de vijf mensen die bekend is bij de politie, is ook bekend bij het OM. Gemiddeld zijn de plegers van huiselijk geweld 34.3 jaar, in doorsnee 34. De jongste is 8 en de oudste is 68 jaar. Een grote meerderheid is man, en iets meer dan de helft is van autochtone afkomst. De belangrijkste andere groep is de Surinamers." (p.25)

Voor de volledige tekst van het rapport: pdf bestandFlevomonitor 2005 (pdf, 2,8 MB)