Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Kinderen in Tel Databoek 2016

20-02-2017

Het leven en de ontwikkeling van kinderen tussen 2013 en 2015

Het Databoek Kinderen in Tel 2016 laat zien in welke Nederlandse gemeenten er positieve ontwikkelingen zijn, maar ook waar de verschillen in leefsituatie zitten. Voor alle gemeenten en provincies in Nederland, grotendeels zelfs tot op wijkniveau, worden de gegevens uit 2013, 2014 en 2015 met elkaar vergeleken. Daardoor ontstaat een beeld van het welzijn van kinderen en jongeren op lokaal niveau.

Indicatoren

De indicatoren van Kinderen in Tel zijn gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag maar in sommige gevallen enigszins aangepast. De bestudeerde thema’s waar de indicatoren toe behoren zijn: Gezin en leefomstandigheden, Onderwijs, Vrije tijd, Bescherming/jeugdhulp, Gezondheid en Risicojeugd.

Kindermishandeling

De indicator kindermishandeling behoort bij het thema Gezin en leefomstandigheden. Hierin zijn, in tegenstelling tot vorige edities, alleen de bevestigde meldingen (na onderzoek) meegenomen. Dit betekent dat de aantallen lager liggen dan voorgaande jaren. De gegevens zijn beschikbaar vanaf het jaar 2011 tot en met 2014. Het jaar 2015 is niet meegenomen omdat de registratie van de nieuwe Veilig Thuis-organisaties in dat jaar nog niet op orde was.

Aantallen slachtoffers kindermishandeling

Het percentage kinderen dat slachtoffer is van kindermishandeling ligt in de jaren tussen 2010 en 2014 stabiel op 0,70%. Daarbij gaat het om ruim 24.000 kinderen per jaar. Zuid-Holland en Friesland scoren al jaren het hoogst van alle provincies. Dat is ook in de jaren 2012 tot en met 2014 het geval. In 2014 is het percentage mishandelde kinderen met 1,23% in Friesland het hoogst, dat is ruim een half procentpunt boven het landelijke percentage. In de jaren 2012 en 2013 voerde Zuid-Holland de ranglijst aan, eveneens met percentages boven de 1,2%. In de provincies Limburg en Gelderland lag het percentage in alle drie de jaren onder de 0,4%. Andere provincies die relatief laag scoren, zijn Overijssel, Flevoland en Noord-Brabant.

Scores per gemeente

Daarnaast wordt een uitsplitsing naar gemeente gegeven. Nieuw in deze versie van Kinderen in Tel is dat per gemeente naar de ontwikkeling in scores wordt gekeken. De score van het laatste jaar (dat is in het geval van kindermishandeling 2014) wordt vergeleken met die van 2010. Dat levert een top-10 op met gemeenten die de grootste daling hebben gekend, en een top-10 van gemeenten met de kleinste daling dan wel de grootste stijging.

Download het rapport

pdf-bestandKinderen in Tel 2016 (pdf-bestand, 61,37 MB, via Verwey-Jonker.nl)


Tierolf, B., Gilsing, R., & Steketee, M. (red.). (2017). Kinderen in Tel Databoek 2016. Het leven en de ontwikkeling van kinderen tussen 2013 en 2015. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
ISBN 978-90-5830-792-7