Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Leven in gedwongen isolement: Een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam

06-09-2012

Bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie worden gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven.

Verborgen vrouwen zijn vrouwen die in gedwongen isolement leven. Hun man of schoonfamilie dwingt hen daartoe. Vaak zijn zij ook slachtoffer van mishandeling, intimidatie of dwangarbeid. De gemeente Amsterdam wilde meer weten over dit tot nog toe onderbelichte fenomeen. Verborgen vrouwen zijn niet of nauwelijks zichtbaar voor de hulpverlening en politie, en ze weten ook zelf de weg daarheen niet of pas na lange tijd te vinden.

Twee groepen

Volgens de onderzoekers gaat het om twee- tot driehonderd vrouwen die door hun familie of partner van de buitenwereld worden afgesloten.De slachtoffers komen voornamelijk uit Nederland, Marokko, Turkije, Suriname, Irak en Somalië en zijn onder te verdelen in twee groepen. De ondergeschikte verborgen vrouw waarbij cultuur, religie of schaamte wordt gebruikt als argument om de vrijheid van het slachtoffer in te perken. En de opgesloten verborgen vrouw. Hierbij doen cultuur en tradities minder ter zake en gaat het meer letterlijk om vaak met geweld afgedwongen vrijheidsberoving zonder dat een gedwongen huwelijk aan de orde is.

Aan de hand van indringende gesprekken met zes voormalig verborgen vrouwen en vijftig vraaggesprekken met sleutelfiguren schetst het onderzoeksrapport een beeld van de kenmerken en hulpbehoeften van vrouwen in gedwongen isolement. Daarnaast wordt stil gestaan bij de buitenwereld. Wordt dit fenomeen herkend, wat zijn signalen en welke (bestaande) interventies bieden mogelijkheden om deze vrouwen te helpen?

Aanbevelingen

Het Verwey-Jonker Instituut doet in het rapport een aantal aanbevelingen aan de gemeente om deze vrouwen te helpen. Zoals het creëren van mogelijkheden om vrouwen te spreken zonder hun echtgenoot. Niet alleen bij de huisarts en verloskundige, maar ook bij gesprekken over een verblijfsvergunning, inburgering of een paspoortaanvraag. Daarnaast moeten zij geïnformeerd worden over hulpbronnen en hun rechten.

externe linkDownload: Leven in gedwongen isolement: Een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam (pdf, via website externe linkVerwey-Jonker Instituut)


Goderie, M., Flikweert, M., & Tan, S. (2012). Leven in gedwongen isolement: Een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.