Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Onderzoek huiselijk geweld en agressie in Limburg

Download het onderzoek Huiselijk Geweld en agressie in Limburg
Download de factsheet Huiselijk Geweld in Limburg
De vier Limburgse GGD'en presenteerden deze maand de resultaten van het onderzoek naar huiselijk geweld en agressie. Het onderwerp huiselijk geweld werd eind 2003 meegenomen in de Limburgse gezondheidsenquête. Daarom betreft het hier één van Nederlands grootste onderzoeken naar huiselijk geweld in de algemene bevolking.

De Limburgse GGD'en hebben in het najaar van 2003 voor de tweede maal een grootschalige gezondheids­enquête onder de volwassenen bevolking gehouden. Ongeveer 38.000 inwoners van Limburg in de leeftijd van 20 jaar tot en met 75 jaar hebben per post een vragenlijst ontvangen en uiteindelijk hebben bijna 20.000 inwoners van Limburg deelgenomen. In de gezondheidsenquête is gevraagd naar verschillende gezondheidsonderwerpen, waaronder huiselijk geweld. Met behulp van een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het onderwerp huiselijk geweld nader uitgewerkt voor de Limburgse gemeenten. Onderzoek naar huiselijk geweld wordt veelal uitgevoerd aan de hand van registratie-gegevens van politie en hulpverlening. Een grote groep blijft hiermee buiten beeld. Enquêteonderzoek biedt de mogelijkheid ook de groep die niet wordt geregistreerd te bereiken en op deze wijze kan ook meer achtergrondinformatie worden verzameld. Dergelijk onderzoek kan helpen om meer inzicht te krijgen in een grotendeels verborgen populatie.

Definitie huiselijk geweld

In ons onderzoek is huiselijk geweld als volgt gedefinieerd: huiselijk geweld kan bestaan uit fysiek-, seksueel-, en psychisch geweld. Plegers kunnen familieleden, huisvrienden of (ex-) partners zijn. Slachtoffers kunnen mannen, vrouwen, jongens en meisjes zijn.

Omvang huiselijk geweld en agressie

De Limburgse Gezondheidsenquête uit 2003 laat zien dat jaarlijks naar schatting 24.500 (3%) Limburgers zelf of in hun directe omgeving geconfronteerd worden met huiselijk geweld. Met name speciale groepen onder de Limburgse bevolking worden slachtoffer van geweld: ongeveer driekwart van de slachtoffers van huiselijk geweld in Limburg is vrouw. Het risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld neemt af naarmate men ouder wordt. Alleenstaanden (gescheiden, ongehuwd) zijn in het afgelopen jaar vaker slachtoffer geworden dan personen met een vaste relatie (gehuwd, samenwonend). Met name alleenstaanden met thuiswonende kinderen worden vaak het slachtoffer van huiselijk geweld en agressie (10%). Ook mensen die een uitkering ontvangen (zoals werkloosheidsuitkering, arbeids­ongeschiktheidsuitkering of bijstandsuitkering) zijn relatief vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Vaak wordt gedacht dat huiselijk geweld vooral in de grote steden voorkomt. Er blijkt echter maar weinig verschil te zijn tussen grote gemeenten en kleine gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat het in alle gemeenten voorkomt, groot én klein. Tussen de regio's in Limburg worden eveneens verschillen gevonden, met name in Oostelijk Zuid-Limburg komt het wat meer dan voor gemiddeld en in Noord- en Midden-Limburg wat minder. Tot slot, in het onderzoek wordt een sterke relatie gevonden tussen huiselijk geweld en eenzaamheid, depressieve klachten en psychosociale problemen. Naarmate de ernst van de problemen groter is is men vaker slachtoffer van huiselijk geweld.