Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Meldcode: stap 0

16-09-2013

Vroegsignalering van risico’s en aanpakken van beginnende problemen om kindermishandeling te voorkomen.

Jaarlijks worden minimaal 118.000 kinderen slachtoffer van allerlei vormen van kindermishandeling zoals verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Kindermishandeling is een belangrijke oorzaak van schooluitval, criminaliteit, verslaving, geweld, zwerfgedrag, tienerzwangerschappen en psychisch lijden. De effecten van kindermishandeling kunnen in volgende generaties doorwerken.

Zowel op landelijk als regionaal niveau is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de aanpak van kindermishandeling. Veel van de activiteiten richten zich op het signaleren, melden en stoppen van kindermishandeling maar nog niet of nauwelijks op het voorkomen van kindermishandeling.

Onderzoek in vier gemeenten

Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) onderzocht in vier gemeenten hoe gemeente en instellingen samenwerken rond het signaleren van risico’s in de leefomgeving van kinderen en op welke wijze zij deze risico’s aanpakken om kindermishandeling te voorkomen. Het gaat om Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem en Breda. De besturen van deze gemeenten hebben toegezegd aan de hand van het STJ-toezicht verbeteringen door te voeren.

Uitkomsten

Uit het STJ-onderzoek kwamen aanknopingspunten voor de preventie van kindermishandeling naar voren die ook voor anderen relevant zijn:

  • Breed en gezamenlijk kijken: om de juiste gezinnen te bereiken met de juiste preventieve maatregelen, is het van belang dat alle risico’s en beginnende problemen die in een gezin spelen ook in beeld zijn. Dit vraagt om systematisch kijken en het betrekken van informatie uit andere domeinen en uit eerdere levensfasen.
  • Integrale aanpak voor beginnende problemen: bij een aantal gezinnen is er sprake van een opeenstapeling van problemen die spelen op meerdere leefgebieden en die meestal nauw samenhangen. Daarom is het van belang dat problemen door instanties op integrale wijze en in samenhang worden aangepakt.
  • Vergroten van het bereik van een preventieve aanpak: om meer kinderen met een verhoogd risico op kindermishandeling te bereiken, is het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is welke kinderen een verhoogd risico lopen en dat professionals weten wat zij met de gesignaleerde risico’s moeten doen.

Samenwerkend Toezicht Jeugd ziet verschillende mogelijkheden voor verbetering en heeft hiertoe aanbevelingen in deze rapportage opgenomen.

pdf bestandMeldcode: stap 0 (pdf, 493 Kb) (via jeugdinspecties.nl)

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij het rapport ‘Meldcode: Stap 0’ van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) over vroegsignalering van risico’s en aanpakken van beginnende problemen om kindermishandeling te voorkomen.

pdf bestandAanbiedingsbrief bij het rapport ‘Meldcode: Stap 0' (pdf, 131 Kb) (via rijksoverheid.nl)


Samenwerkend Toezicht Jeugd. (2013). Meldcode: stap 0. Vroegsignalering van risico’s en aanpakken van beginnende problemen om kindermishandeling te voorkomen. Utrecht: Samenwerkend Toezicht Jeugd.