Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Monitor huiselijk geweld Twente: Metingen 2004 - 2008

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Enschede heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven voor het monitoren van geregistreerd huiselijk geweld in de Twentse gemeenten.

Monitor 2009 huiselijk geweld Twente

In deze monitor wordt ingegaan op de meldingen van huiselijk geweld die zijn opgenomen in het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie in 2004: 3081 incidenten, 2005: 2638 incidenten, 2006: 2860 incidenten, 2007: 3665 incidenten en 2008: 3525 incidenten. Er is een toename van het aantal personen die een rol heeft gespeeld bij huiselijk geweld: van 839 in 2004 tot 1104 in 2008. Het aantal slachtoffers varieert in diezelfde periode van zo'n 875 tot 1055. Van de slachtoffers is zo'n 84% vrouw en daarvan is ongeveer 50% tussen de 25 en 45 jaar. De plegersaantallen varieren van 839 tot 1104. Het overgrote deel is man. Het percentage vrouwelijke plegers neemt wel toe van 10 tot 17%. Zo'n 20% van de plegers is betrokken bij drie of meer incidenten in een jaar.

De instroom van de plegers bij het OM is van 2004 tot 2008 afgenomen, maar zowel het aantal afgedane zaken door het OM als door rechter is toegenomen. In 2008 zijn voor het eerst gegevens verzameld van de Reclassering.

Daarnaast zijn nog cijfers verzameld over huiselijk geweldzaken bij het Team Vroeghulp van de SMD-EH, De Tender, Tactus verlavingszorg, het SHG (in 2008 267 meldingen: voor de helft vragen om advies en informatie), het AMK en het consultatienetwerk Ouderenmishandeling.

Ontwikkelingen / aanbevelingen.
Er wordn nog steeds van uitgegaan dat er is sprake van een groeimodel voor de monitor huiselijk gweld Twente. Digitale gegevensverwerking bij steeds meer betrokken instellingen maken het beeld vollediger en maken koppelingen mogelijk. Daar is in 2007 extra aandacht aan besteed en daarom gaf dat een lichte toename van het aantal incidenten te zien. In 2008 is de aandacht weer verslapt. Blijvende aandacht voor het consequent registreren van huiselijk geweldzaken is van groot belang.

pdf bestandDownload Monitor 2009 huiselijk geweld Twente (pdf, 508 Kb) (via interval.nl)

Zwieten, M. van en B. Bieleman: Monitor 2009 Huiselijk Geweld Twente: Metingen 2004 -2008. Groningen / Rotterdam: Intraval, 2009. ISBN 978-90-8874-064-0

Monitor 2008 huiselijk geweld Twente

In deze monitor wordt ingegaan op de meldingen van huiselijk geweld die zijn opgenomen in het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie in 2004: 3081 incidenten, 2005: 2638 incidenten, 2006: 2860 incidenten en 2007 3665 incidenten. Het grootste aantal incidenten worden gerigistreerd in Enschede, gevolgd door Almelo en Hengelo. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het aantal meldingen, het aantal betrokken personen per melding en om welke incidenten het bij de meldingen gaat.
Er zijn een groot aantal instellingen benaderd in Twente die te maken hebben met huiselijk geweld. Met deze instellingen zijn (telefonische) gesprekken gevoerd. Er is gekeken naar de contacten met verdachten en/of slachtoffers en naar de hulp en/of dienst die is geboden.
Ontwikkelingen
Er is sprake van een groeimodel voor de monitor huiselijk gweld Twente. Digitale gegevensverwerking bij steeds meer betrokken instellingen maken het beeld vollediger. Maar extra aandacht blijft noodzakelijk voor een zorgvuldige registratie waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe ontwikkelingen zoals het huisverbod en ander hulpverleningsaanbod.

pdf bestandDownload de Monitor 2008 huiselijk geweld Twente (pdf, 508 Kb) (via intraval.nl)

Monitor 2007 huiselijk geweld Twente

In deze monitor wordt ingegaan op de meldingen van huiselijk geweld die zijn opgenomen in het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie in 2004, (3081 incidenten) 2005 (2638 incidenten) en 2006 (2860 incidenten). Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het aantal meldingen, het aantal betrokken personen per melding en om welke incidenten het bij de meldingen gaat.
Er zijn een groot aantal instellingen benaderd in Twente die te maken hebben met huiselijk geweld. Met deze instellingen zijn (telefonische) gesprekken gevoerd. Er is gekeken naar de contacten met verdachten en/of slachtoffers en naar de hulp en/of dienst die is geboden.
Aanbevelingen
De onderzoekers doen tot slot enkele aanbevelingen. Om een goed beeld te krijgen van aard en omvang van bij de politie geregistreerd huiselijk geweld is het van belang dat de projectcode huiselijk geweld consequent wordt gekoppeld aan meldingen van huiselijk geweld. Daarnaast is het van belang dat alle instellingen die te maken hebben met hetzij slachtoffers, hetzij daders van huiselijk geweld, dit zorgvuldig registreren.

pdf bestandDownload de Monitor 2007 huiselijk geweld Twente (pdf, 204 Kb) (via intraval.nl)

Zwieten, M. van en B. Bieleman: Monitor 2007 Huiselijk Geweld Twente: Metingen 2004, 2005 en 2006.. Groningen/ Rotterdam: Intraval, 2007. ISBN 978-90-8874-022-2

Monitor 2006 huiselijk geweld Twente

In deze monitor wordt ingegaan op de meldingen van huiselijk geweld die zijn opgenomen in het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie in 2004 en 2005. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het aantal meldingen, het aantal betrokken personen per melding en om welke incidenten het bij de meldingen gaat.
Naast de meldingen worden de persoonskenmerken besproken van personen die een rol hebben gespeeld bij huiselijk geweld en als zodanig in de registratie van de regiopolitie Twente worden vermeld. Hierbij wordt ook gekeken naar de recidive van verdachten en in hoeverre unieke personen zowel in 2004 als in 2005 in het politiebestand voorkomen.
De monitor is een groeimodel: het is de bedoeling dat er, door betere registratie, steeds meer gegevens bekend zullen worden over zowel verdachten/daders als over slachtoffers en dat ontwikkelingen steeds beter gevolgd kunnen worden.
Aanbevelingen
De onderzoekers doen tot slot enkele aanbevelingen. Om een goed beeld te krijgen van aard en omvang van bij de politie geregistreerd huiselijk geweld is het van belang dat de projectcode huiselijk geweld consequent wordt gekoppeld aan meldingen van huiselijk geweld. Daarnaast is het van belang dat alle instellingen die te maken hebben met hetzij slachtoffers, hetzij daders van huiselijk geweld, dit zorgvuldig registreren.
Voor het monitoren van geregistreerd huiselijk geweld moet uit de registraties blijken dat het gaat om contacten naar aanleiding van huiselijk geweld, en of het een dader dan wel een slachtoffer betreft. Daarbij dienen de registrerende instellingen zoveel mogelijk dezelfde definities te hanteren.

pdf bestandDownload de Monitor 2006 huiselijk geweld Twente (pdf, 204 Kb) (via intraval.nl)

Bieleman, B., A. Kruize en M. van Zwieten. Monitor 2006 Huiselijk Geweld Twente. Groningen/Rotterdam: Intraval, 2007. ISBN 978-90-8874-005-3