Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Monitor 2006 huiselijk geweld Twente

30-05-2007

In deze monitor wordt ingegaan op de meldingen van huiselijk geweld die zijn opgenomen in het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie in 2004 en 2005. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het aantal meldingen, het aantal betrokken personen per melding en om welke incidenten het bij de meldingen gaat.

Naast de meldingen worden de persoonskenmerken besproken van personen die een rol hebben gespeeld bij huiselijk geweld en als zodanig in de registratie van de regiopolitie Twente worden vermeld. Hierbij wordt ook gekeken naar de recidive van verdachten en in hoeverre unieke personen zowel in 2004 als in 2005 in het politiebestand voorkomen.

De monitor is een groeimodel: het is de bedoeling dat er, door betere registratie, steeds meer gegevens bekend zullen worden over zowel verdachten/daders als over slachtoffers en dat ontwikkelingen steeds beter gevolgd kunnen worden.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen tot slot enkele aanbevelingen. Om een goed beeld te krijgen van aard en omvang van bij de politie geregistreerd huiselijk geweld is het van belang dat de projectcode huiselijk geweld consequent wordt gekoppeld aan meldingen van huiselijk geweld. Daarnaast is het van belang dat alle instellingen die te maken hebben met hetzij slachtoffers, hetzij daders van huiselijk geweld, dit zorgvuldig registreren.

Voor het monitoren van geregistreerd huiselijk geweld moet uit de registraties blijken dat het gaat om contacten naar aanleiding van huiselijk geweld, en of het een dader dan wel een slachtoffer betreft. Daarbij dienen de registrerende instellingen zoveel mogelijk dezelfde definities te hanteren.

Download Monitor 2006 Huiselijk Geweld Twente (pdf, 288 Kb) (via interval.nl)


Bieleman, B., A. Kruize en M. van Zwieten. Monitor 2006 Huiselijk Geweld Twente. Groningen/Rotterdam: Intraval, 2007. ISBN 978-90-8874-005-3