Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Notitie Huiselijk geweld Zuid-Holland

Deze notitie is het resultaat van een onderzoek naar het ondersteuningsaanbod huiselijk geweld in Zuid-Holland. De provincie wil op basis van deze inventarisatie een ondersteuningsaanbod ontwikkelen ten behoeve van de advies- en meldpunten en de daarbij betrokken organisaties.

De notitie geeft inzicht in:

  1. welke expertise de provinciale steunfuncties te bieden hebben
  2. wat de actuele vragen aan ondersteuning zijn bij de advies- en meldpunten huiselijk geweld en de betrokken organisaties
  3. plan van aanpak (boekjaar en projectactiviteiten) voor de ondersteuning van de lokale advies- en meldpunten huiselijk geweld.

In de notitie zijn bovenstaande punten uitgewerkt. De notitie eindigt met dit plan van aanpak en de daartoe gemaakte werkafspraken.

De provincie Zuid-Holland wil het rijksbeleid ondersteunen om tot een landelijk dekkend netwerk van advies- en meldpunten huiselijk geweld te komen. De provincie wil daarbij aansluiten bij het door het ministerie van Justitie ontwikkelde beleid ten aanzien van huiselijk geweld.

Door het bij elkaar brengen van de expertise t.a.v. de ondersteuning van huiselijk geweld en mogelijke kruisbestuiving wordt de gezamenlijke expertise vergroot. Het te ontwikkelen aanbod dient de bestaande en in ontwikkeling zijnde structuur t.a.v. de aanpak van huiselijk geweld te versterken.


Notitie Huiselijk geweld provincie Zuid-Holland. PJ Partners, Joke Broekhuis, i.o.v. provincie Zuid-Holland. november 2005