Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Preventie van kindermishandeling

17-05-2013

Een onderzoek naar signalering van risico’s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling. Nota van bevindingen Breda.

Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) heeft in 2012 in Amsterdam-Oost, Apeldoorn, Breda en Arnhem onderzoek gedaan naar de signalering en aanpak van onveilige opvoedingssituaties ter voorkoming van kindermishandeling. Zie: Meldcode: stap 0

Integrale benadering in Breda

Om te voorkomen dat kinderen mishandeld worden, is het belangrijk dat risicofactoren die duiden op onveilige opvoedingssituaties in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en beïnvloed worden. STJ onderzocht ook in Breda of organisaties in de leefomgeving van het kind en het gezin dit in voldoende mate doen. In Breda is sprake van een samenhangende benadering in zowel beleid als in de uitvoering. Dit komt met name tot uitdrukking in de verbinding tussen het zorgdomein en het onderwijs. Het CJG is gepositioneerd op scholen en ondersteunt, indien nodig, een gezin langdurig op meerdere leefgebieden.

Verbetering is mogelijk

Op grond van hun onderzoek concluderen de samenwerkende inspecties dat de volgende punten verbetering behoeven:

  • De relatie tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en voorzieningen voor 0-4 jarigen zoals peuterspeelzalen, kan nog verbeterd worden.
  • De centrale positie van het CJG die de gemeente ambieert, wordt in de praktijk nog niet zo ervaren door alle organisaties. Met name huisartsen en de GGZ hebben nog geen duidelijk beeld van wat het CJG kan bieden.
  • Het gebruik van de verwijsindex Zorg voor Jeugd kan beter. De gemaakte afspraken zijn bij de betrokken partijen niet helder en worden daardoor niet nageleefd.
  • Veel organisaties weten goed wat zij moeten doen wanneer er vermoedens van kindermishandeling zijn, maar vinden het moeilijk iets te doen wanneer er alleen risico's worden gesignaleerd. De invoering van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld biedt een goed vertrekpunt om met elkaar in gesprek te gaan over vroegsignalering, het belang van informatie-uitwisseling en preventieve handelingsmogelijkheden. Als het ware Stap 0 van de Meldcode: vroegsignalering en het aanpakken van (beginnende) problemen.

De gemeente Breda heeft aangeven samen met alle betrokken partijen de aanbevelingen op te pakken en verbeteracties in gang te zetten. Wij zullen de gemeente en organisaties volgen bij het uitvoeren van deze acties.

pdf bestandPreventie van kindermishandeling. Een onderzoek naar signalering van risico’s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling (pdf, 660 Kb) (via jeugdinspecties.nl).


Integraal Toezicht Jeugdzaken. (2013).Preventie van kindermishandeling. Een onderzoek naar signalering van risico’s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling. Nota van bevindingen Breda. Utrecht: Integraal Toezicht Jeugdzaken.