Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Onderzoek naar signalen van huiselijk geweld

Signalen nader bekeken

In opdracht van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHGZ) verrichtten zes studenten aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen, HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, een onderzoek naar signalen van huiselijk geweld.

Aanleiding

Aanleiding voor dit onderzoek was dat het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHGZ) in 2006 aan het Lectoraat Veiligheid van de Hogeschool Zeeland gevraagd heeft om als onderdeel van kwaliteitszorg een verbinding aan te gaan met dit Lectoraat. Voor het Lectoraat was dit interessant, omdat huiselijk geweld een onderdeel is van sociale veiligheid; Een band met het ASHGZ is verder interessant vanuit de integratie van theorie en praktijk en het noodzakelijke onderhoud van contacten met het Zeeuwse werkveld.

De studentenwerkgroep wilde een bijdrage aan het project ASHGZ leveren door uitdieping van het onderzoeksonderwerp: ‘Huiselijk geweld is vaak al lang aan de gang voordat het openbaar wordt’.

Onderzoeksopzet

De volgende vraagstelling stond centraal:
Welke signalen zendt een slachtoffer van huiselijk geweld uit en hoe worden deze signalen “gelezen” door leerkrachten en huisartsen in Zeeland?

Het onderzoek bestond uit een theoretische onderbouwing door middel van literatuuronderzoek. Het praktijkgedeelte bestond uit een kwalitatief deel: diepte-interviews met slachtoffers, huisartsen en leraren, en een kwantitatief onderdeel: een enquête die is verzonden naar scholen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in heel Zeeland.

Onderzoeksresultaten

De stelling ‘elk slachtoffer zendt signalen uit’, die de projectgroep als uitgangspunt heeft genomen, wordt bevestigd door de onderzoeksresultaten. De reden voor het niet openbaar maken van huiselijk geweld door slachtoffers komt volgens de respondenten voort uit angst, schaamte en loyaliteit aan de dader. Slachtoffers zenden desondanks wel degelijk signalen uit.

Deze signalen pakken huisartsen en leerkrachten echter onvoldoende op, terwijl zij toch vaak met huiselijk geweld geconfronteerd worden. Deze beroepskrachten / professionals blijken hier niet of nauwelijks in geschoold te zijn. Signalen worden in de meeste gevallen niet gesignaleerd, en als dit wel gebeurt wordt er te lang gewacht met het geweld bespreekbaar te maken of in te grijpen.

Dit en het gebrek aan scholing over dit onderwerp, evenals het ontbreken van beleid en een protocol om signalen te herkennen en/of slachtoffers te begeleiden dan wel door te verwijzen, ziet de projectgroep als een grote belemmering in de aanpak van huiselijk geweld.

Aanbevelingen

De projectgroep sluit af met enkele aanbevelingen die het signaleren door huisartsen en door leraren in basis- en voorgezet onderwijs moeten verbeteren. Ook onderschrijft de werkgroep de aanbevelingen die slachtoffers van huiselijk geweld zelf hebben genoemd.


Signalen nader bekeken. Onderzoek naar signalen van huiselijk geweld. Reinier van Belle, Willemijn Boone, Henk Jansen, Christien van Midloo, Mirjam Traas, Simone Wattel. Vlissingen: Hogeschool Zeeland te Vlissingen, Hbo- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, 2007.