Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Vrijblijvendheid voorbij

30-07-2007
Eindrapportage Interventieteams 2005 – 2006.

Aanleiding

In 1998 bracht de Commissie Marokkaanse Jeugd – in opdracht van de toenmalige minister van Justitie – een advies uit over een effectievere aanpak van de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren. De commissie stelde bijvoorbeeld dat de Marokkaanse gemeenschap in Nederland daarbij een groter aandeel zou moeten krijgen. In 2002 werd daarom het Marokkaans-Nederlands InteractieTeam Jeugd (MNITJ) in het leven geroepen. Twee jaar later evalueerde Capgemini de effectiviteit en de doorwerking in gemeenten van de MNITJ-adviezen. De conclusies van dit rapport dienden als vertrekpunt voor de werkwijze van vier Interventieteams, die een vervolg vormden op het MNITJ.
In 2004 kregen deze vier interventieams de opdracht om kortlopende interventies te plegen en ontwikkelingen te signaleren op de gebieden veiligheid en jeugd; spanningen tussen etnische groepen, vooral jongeren, op lokaal niveau; toegankelijkheid van voorzieningen voor allochtonen; het signaleren en bestrijden van geweld achter de voordeur. De volgende teams werden opgezet: Interventieteam Interetnische spanningen; Interventieteam Veiligheid en Jeugd; Interventieteam Toegankelijkheid; Interventieteam Relationele Druk en Geweld. De teams werden ondersteund door Forum en werkten op lokaal niveau. In dit eindverslag leggen de interventieteams verantwoording af.

Verschillen in teams

Gaande de rit bleek steeds duidelijker een verschil tussen enerzijds de Interventieteams Interetnische Spanningen, Veiligheid en Jeugd en Toegankelijkheid en anderzijds het Interventieteam Relationele Druk en Geweld. Waar de eerste drie teams zich richtten op algemeen jeugdbeleid en jeugd- en veiligheidsbeleid op lokaal niveau, gold dit voor het Interventieteam Relationele Druk en Geweld veel minder. Dit team heeft niet enkel jongeren tot z’n doelgroep, maar richt zich breder op het thema eergerelateerde geweld.
Daarnaast kwamen in de tijd dat dit team werd opgericht, ook andere initiatieven op het gebied van lokale ondersteuning op, zoals het VNG-project Huiselijk Geweld en de vorming van de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s). Dit maakte het moeilijk de meerwaarde van het Interventieteam Relationele Druk en Geweld aan te geven.

Doelstelling Interventieteam Relationele Druk en Geweld

De doelstelling van het Interventieteam Relationele Druk en Geweld luidde bij aanvang:
Het interventieteam wil een bijdrage leveren aan de volgende resultaten:
• de informatie over eergerelateerd en huiselijk geweld moet veel algemener beschikbaar zijn;
• hulpverleningsinstellingen en de politie moeten beter weten hoe zij moeten omgaan met gevallen waarbij eergerelateerd geweld en huiselijk geweld een rol spelen;
• een aantal duidelijke voorbeelden waarin eergerelateerd geweld een rol speelt, moet via bemiddeling van het Interventieteam zijn opgelost.
Het Interventieteam Relationele Druk en Geweld heeft vooral resultaten geboekt op de eerste en tweede doelstelling.

Conclusies Interventieteam Relationele Druk en Geweld

Het Interventieteam Relationele Druk en Geweld constateert na twee jaar, dat er twee belangrijke lacunes zijn binnen de hulpverlening aan slachtoffers en daders van eergerelateerd geweld:
1. Er bestaat in Nederland bij professionals en in de hulpverlening een tekort aan kennis over het fenomeen eergerelateerd geweld;
2. Er bestaat geen formele infrastructuur om slachtoffers en daders van eergerelateerd geweld te kunnen helpen.

Toekomst Interventieteams

De toekomst van de interventieteams wordt zeer verschillend ingeschat door de vier teams. Het Interventieteam Relationele Druk en Geweld is van mening, dat het middel van de interventie niet het meest geschikt is om eergerelateerd geweld te verminderen.

pdf bestandDownload "Vrijblijvendheid Voorbij. Eindrapportage Interventieteams 2005 – 2006" (pdf, 326 Kb).


Schram, K. Vrijblijvendheid Voorbij. Eindrapportage Interventieteams 2005 – 2006. Utrecht: FORUM, 2007.