Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Ziekteverzuim in relatie tot huiselijk geweld

02-11-2010

Huiselijk geweld zorgt niet alleen voor veel menselijk leed, maar brengt ook ziekteverzuim en productieverlies met zich mee. Zowel de slachtoffers, als de geweldplegers zitten meestal niet goed in hun vel en dit uit zich vaak ook tijdens het werk.

Werkgevers hebben dus baat bij het voorkomen van huiselijk geweld en kunnen daar zelf ook een flinke bijdrage aan leveren. Het betekent dat werkgevers de signalen van huiselijk geweld moeten (leren) (h)erkennen, zodat ze adequaat kunnen handelen wanneer huiselijk geweld ten grondslag ligt aan een ziekmelding.

De Provincie Noord-Holland heeft PRIMO nh de opdracht gegeven om na te gaan of werkgevers in Noord-Holland op de hoogte zijn van de relatie tussen huiselijk geweld en ziekteverzuim. Deze verkenning richt zich op de vraag in hoeverre de functionarissen die zich met ziekteverzuim bezig houden de signalen van huiselijk geweld (h)erkennen en wat zij er vervolgens mee doen. Hebben zij hulp of ondersteuning nodig en zo ja, op welk gebied?

De verkenning is gestart met een literatuuronderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en ziekteverzuim.
Volgens buitenlands onderzoek is partnergeweld verantwoordelijk voor 10% van de totale ziektelast bij vrouwen tussen 15 en 44 jaar. Dit betreft alleen de slachtofferkant. Wanneer ook het verzuim van de plegers wordt meegeteld zou dit percentage hoger komen te liggen. Volgens voorzichtige schattingen zou tussen 10% en 15% van het ziekteverzuim een gevolg zijn van huiselijk geweld. De kosten van huiselijk geweld voor werkgevers zijn dus substantieel. Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim door huiselijk geweld de werkgevers jaarlijks zo’n 136 miljoen euro kost. Het betreft dan alleen de directe kosten van het verzuim. Kosten van mogelijk productieverlies zitten daar nog niet bij.

Voor dit onderzoek hebben de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) in Noord-Holland hun ervaringen en suggesties gegeven. Vervolgens zijn enkele deskundigen gesproken en is een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is afgenomen via telefonische interviews, face-to-face gesprekken, of schriftelijke invulling. De doelgroep bestond uit leidinggevenden en professionals die met ziekteverzuim te maken (kunnen) hebben. Er is gesproken met een 20-tal bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren.

Enkele conclusies:

  • uit de gesprekken blijkt dat huiselijk geweld nog weinig wordt herkend als oorzaak van ziekteverzuim of problemen op het werk. Met name de personeelsfunctionarissen gaven aan het in de praktijk weinig tegen te komen.
  • vaak is het nog een toevalstreffer dat huiselijk geweld naar boven komt op de werkvloer.
  • enkele bedrijven bieden via de eigen kanalen hulp, of weten het ASHG wel te vinden, maar dit is nog geen gemeengoed.
  • op grond van het gespreksmateriaal is het niet goed te verklaren waarom juist de bedrijven in de sociale sector moeite lijken te hebben met signalen van huiselijk geweld
  • Over de kosten van ziekteverzuim door huiselijk geweld voor de werkgever zijn alleen grove indicaties te geven, gebaseerd op cijfers uit buitenlands onderzoek. Wel is duidelijk dat de kosten veel hoger zijn dan de meeste werkgevers zich realiseren. Een voorzichtige raming zou voor de bedrijven die we bezochten neerkomen op een bedrag tussen € 45.000,-- en € 450.000,-- per jaar.
  • er is in bedrijven nog veel weerstand om huiselijk geweld structureel op de agenda te krijgen.

Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen.

pdf bestandVolledige tekst van Ziekteverzuim in relatie tot huiselijk geweld (pdf, 2,5 MB (via website PRIMOnh)


Loermans, H. (2010). Ziekteverzuim in relatie tot huiselijk geweld: Een verkenning bij bedrijven en organisaties in Noord-Holland. Purmerend: PRIMOnh.