Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

AVE: aanpak voorkoming escalatie

27-03-2015

Integrale aanpak ter voorkoming van escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek.

Regie bij sociale problemen

Het doel van deze aanpak is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Wie heeft de regie als problemen groter worden en wanneer is opschalen (of juist afschalen) nodig? De AVE sluit aan bij de reguliere 3D aanpak van gemeenten en geeft duidelijkheid over regie en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Doel van de AVE is hulpverlening tijdig op te schalen en stagnatie in de samenwerking te doorbreken.

Vier fasen

AVE heeft een opschalingstructuur en bestaat uit vier fasen, lopend van groen tot donkerrood. In elke fase neemt het regievermogen van de burger af. De vier AVE-fasen worden beknopt toegelicht: wat is de uitgangssituatie, wie heeft de regie, wanneer is op- en afschalen nodig en welke protocollen en samenwerkingsafspraken zijn van kracht.

Programmatische aanpak

AVE is een programmatische aanpak. Naast deze publicatie is er een leerwerkplaats met lokale/regionale inhoudsdeskundigen en een leerlijn voor professionals en een bijeenkomst met bestuurders over inhoud, route en gedrag.

Aanpak voorkoming escalatie (pdf-bestand, 1,09 MB, via VNG.nl)


S. Bouman, S., Drouven, L. (2015). AVE: Aanpak voorkoming escalatie. Enschede: Bureau HHM.

In opdracht van de gemeente Leeuwarden en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein.
De publicatie is onderdeel van het VNG-programma Sociale teams.